Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del ple. L’Ajuntament d’Esplugues celebra el primer ple telemàtic de la història per la crisi sanitària del coronavirus

Ple ordinari de març 2020

19 de març de 2020

L’Ajuntament d’Esplugues ha celebrat aquest dimecres 18 de març a la tarda la sessió ordinària del ple que, amb caràcter extraordinari, s’ha fet telemàticament, vist l’estat d’alerta declarat arreu del país per la crisi sanitària del coronavirus. Tot i la situació complexa actual, s’ha fet el ple utilitzant les tecnologies que han permès que el secretari doni fe de la presència dels regidors i regidores en aquesta sessió plenària. La sessió no s’ha pogut emetre en directe per streaming, però posteriorment, s’ha penjat al web municipal la gravació íntegra del ple i, com es fa habitualment, també es penjarà l’acta.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha volgut agrair l’esforç del consistori i de totes les persones de l’Ajuntament que han fet possible que se celebrés el ple d’acord al calendari previst. I, abans d’aixecar la sessió, per finalitzar aquest primer ple telemàtic ha adreçat unes paraules per “acompanyar les persones afectades; Esplugues està preparada per atendre l’emergència sanitària; desitgem el millor per a tothom, però estem preparats pel pitjor també”. I ha volgut finalitzar el ple reiterant el prec a la ciutadania que segueixi les indicacions de les autoritats per combatre plegats el virus: “Si us plau, que tothom es quedi a casa”.

A l’inici del ple, s’han incorporat a l’ordre del dia dues declaracions institucionals: la primera, sobre el Dia Internacional de les Dones, del 8 de març passat; i la segona, per a l’extensió del tramvia des de Sant Feliu de Llobregat al polígon el Pla, a Molins de Rei i a l’intercanviador amb FGC a Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

El ple ha aprovat deixar sense efecte l’aprovació inicial de la modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. El 15 de maig de 2019, el ple va acordar assumir com a pròpia la modificació puntual del PGM en l’àmbit de l’hospital per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57 de la ciutat. El 18 de febrer de 2020, l’Hospital Sant Joan de Déu, ha presentat un escrit mitjançant el qual indica que l’Ajuntament de Barcelona havia sol·licitat introduir unes modificacions en el document, de tal manera que sol·licita la retirada del document aprovat inicialment pel ple municipal d’Esplugues per substituir-lo per un de nou. Vista la petició, el plenari deixa sense efectes l’aprovació inicial d’aquell document, ja que es renuncia a la seva tramitació.

El document presentat –que ha incorporat els requeriments formulats per l’Ajuntament de Barcelona, ja que es tracta d’un equipament en terrenys que afecten ambdós municipis- és, bàsicament, l’ajust de l’ordenació a l’àmbit de l’Hospital de Sant Joan de Déu, per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer Center (Centre de tractament i investigació del càncer infantil) dins de l’antic Edifici Docent enfront del carrer Santa Rosa, i permetre la connexió amb l’actual Hospital mitjançant una passera elevada i coberta sobre el carrer Santa Rosa.

El ple també ha aprovat provisionalment la modificació puntual del PGM del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via Augusta. El 16 d’octubre de 2019, el ple va acordar assumir com a pròpia la proposta de modificació puntual del PGM d’aquest carrer i aprovar inicialment el document, amb dues prescripcions que calia incorporar al document sotmès a aprovació provisional. Després de sotmetre el document a informació pública, sense que s’hagin presentat escrits d’al·legacions; després d’haver recaptat els informes favorables dels organismes afectats a raó de les seves competències, i vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, el ple ha aprovat el document provisionalment, per trametre’l posteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona per tal de seguir la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva pel Conseller de Territori i Sostenibilitat. Hi han votat a favor PSC, ERC i PP, mentre que s’han abstingut Cs i ECP.

Modificació puntual del PGM per als tres polígons industrials

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat el text refós de la Modificació puntual del PGM als àmbits industrials de Montesa, La Plana i El Gall, després que el juliol de 2019, el ple aprovés provisionalment les modificacions puntuals del PGM en aquests àmbits i que el desembre de 2019, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre aprovar definitivament aquestes modificacions puntual, però en va suspendre la seva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés unes prescripcions que la resolució detallava.

Una vegada aprovats al ple, es trametran a la Generalitat de Catalunya perquè verifiquin els texts refós i ordenin la seva publicació a efectes d’executivitat, i es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Liquidació del pressupost 2019

El plenari ha donat compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, els aspectes més rellevants de la qual són: resultat pressupostari ajustat: 7.660.360,51€; romanent de tresoreria: 25.404.236,23€, dels quals 4.650.207,59€ corresponen a romanent de tresoreria afectat: 7.989.229,59€ a provisió per saldos de dubtós cobrament i 12.764.799,05€ a romanent de tresoreria per a despesa general; estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 3.603.475,13€; sostenibilitat financera: el volum de deute viu a 31/12/19 és de 17.841.502,13€, que representa un 38.59% dels ingressos ordinaris de 2019; regla de despesa: l’augment de la despesa computable a l’exercici de 2019 ha estat de l’11,49%, superant el límit del 2,7% que estableix la normativa.

Així mateix, s’ha donat compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles, de l’acompliment dels criteris que els regulen i dels informes d’Intervenció relatius al control intern.

Modificació de crèdits del pressupost municipal

S’ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdits que afecta a suplements i crèdits extraordinaris per un import d’1.375.029,42€ € i a baixes de crèdit per import de -874.233,34 €, per tant, l’augment net del crèdit pressupostari equival a 502.787,42€ finançat íntegrament amb romanent líquid de Tresoreria afectada.

La despesa corrent es modifica en la quantitat de 2.000€ i es finança per transferència entre partides. El crèdit per a despesa d’inversió es modifica en la quantitat de 1.373.029,42€ i va destinat, entre d’altres, als següents projectes: actuacions eficiència energètica enllumenat públic: 981.515€; col·lector Can Cervera: 172.675€; reparació camp de futbol Salt del Pi: 129.641,76 €; i reposició equips informàtics: 61.839€

Reconeixement extrajudicial de crèdits

D’altra banda, el ple ha aprovat un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats exercicis econòmics per un import de 80.980,51€. Hi han votat a favor PSC, Cs, ECP i PP, mentre que s’han abstingut Cs i ECP.

Aplicació d’increment del 2% de les retribucions d’empleats municipals i consistori

S’ha donat compte de l'aplicació de l'increment del 2% previst al decret 2/2020, al personal funcionari i laboral amb efectes 1 de gener de 2020, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 (Reial Decret 2/2020 de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic). S’ha aprovat el mateix increment retributiu als membres electes de la Corporació, d'acord amb el decret 2/2020 aplicable al sector públic, amb el vot favorable de PSC, Cs, ECP i PP i l’abstenció d’ERC.

També s’ha aprovat l'increment retributiu addicional del 0,25 del personal municipal, segons normativa de l'Estat corresponent a l'exercici 2019 respecte de la massa salarial a 31/12/18, amb efectes 1 de gener de 2019, i s’ha aprovat la distribució d’aquest increment d’acord amb la proposta elaborada per la mesa negociadora del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, que consisteix en l’aplicació d’una quantitat lineal en concepte d’incentiu de productivitat LGPE al conjunt de la plantilla municipal i en l'homogeneïtzació de les retribucions anuals de 4 llocs de treball amb els seus homòlegs amb funcions equiparables. S’ha aprovat per unanimitat aquest mateix increment addicional per als regidors i regidores.

Aprovació  de l’actualització del Duprocim

S’ha aprovat per unanimitat l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d’Esplugues que, entre d’altres aspectes, inclou la redacció amb més detall dels procediments i protocols d’avisos establerts, així com l’actualització de la constitució de les persones membres de la comissió municipal de Protecció Civil aprovat segons Decret núm. 3589 de data 15 de novembre de 2019 i de l’organigrama del Comitè d’Emergències.

Vídeo del Ple municipal d'Esplugues que es va celebrar telemàticament ahir, 18 de març de 2020.

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B