Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple abril: Se suspenen temporalment a Esplugues les llicències per al canvi d’ús de locals comercials

19 d'abril del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 18 d’abril s’ha aprovat per unanimitat la suspensió del tràmit de llicències urbanístiques per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus a ús d’habitatge o residencial. Davant la detecció d’una proliferació de consultes i peticions relacionades amb el possible canvi d’ús de locals comercials, d’oficines, industrials, etc, situats en planta baixa dels edificis per ubicar usos residencials o d’habitatge, així com també una tendència a l’alça durant els darrers anys del nombre de peticions de llicències per a aquest tipus de transformació, s’ha acordat la suspensió temporal de llicències de canvi d’ús (a l’empara dels articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'Urbanisme).

A partir d’ara, s’estudiarà la redacció de l’instrument de planejament que sigui més adient per regular les condicions urbanístiques en què es permetrà el canvi d’ús, així com també en quines condicions no es podrà regular. També s’avaluarà la seva implantació futura a la ciutat per tal d’evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus de canvis d’ús puguin generar en el seu entorn i en el teixit comercial existent o futur.
En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha expressat el vot favorable del seu grup.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, s’ha posicionat a favor i ha demanat a l’equip de govern que “el nou reglament sigui el més consensuat possible i que escoltin als partits polítics de l’oposició també”.  

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, també ha expressat el vot a favor del seu grup.

En representació del PP, la regidora Mercè Haro ha votat a favor dient que “creiem que és una postura molt adequada”.  

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dit que “veiem raonable el termini d’un any perquè els serveis tècnics elaborin la normativa necessària”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha remarcat que “vist  l’interès creixent que sense un correcte planejament pot repercutir negativament en la futura estructura urbanística i comercial de la ciutat, creiem oportú la suspensió d’aquestes llicències urbanístiques de canvi d’ús”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “l’afany proteccionista cap al teixit comercial local, intentant regular el canvi d’ús de llicències urbanístiques dels locals comercials ara que ja tenim l’amenaça d’un centre comercial, servirà de ben poc” i ha afegit que tot i així el dictamen “és bàsic per no promoure l’especulació immobiliària”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha manifestat que “veiem que això cal ordenar-ho d’alguna manera sobretot (...) perquè en els barris necessitem persianes obertes no tancades” i ha dit que “es tracta de buscar una fórmula per perjudicar ningú”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat a favor.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha dit que “entenem que és una proposta molt bona per evitar la desertificació de certes zones comercials i en línia amb el programa electoral que apostava per la protecció del comerç”.

Sol·licitud d’un préstec

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs, ERC, PDeCAT, i la regidora i el regidor no adscrits, en contra de la CUP, i l’abstenció de PP, ICV i Canviem Esplugues, sol·licitar un préstec per import de 5.150.000 € en el marc del programa de Crèdit Local que la Diputació de Barcelona, que ha concertat amb el Banc de Sabadell, molt favorable per als interessos municipals, en subvencionar una part de les càrregues financeres, per un termini de 10 anys i sense comissions. Amb aquest préstec es finançaran els programes d’inversions previstos en el pressupost municipal d’enguany.

També s’ha aprovat, amb els vots a favor de PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT, i la regidora i el regidor no adscrits, el vot en contra d’ICV i CUP, i l’abstenció de CE, una modificació de crèdits del pressupost per un import de 4.180.614 €: les despeses ordinàries es modifiquen en la quantitat de 79.900 €, finançades íntegrament per transferències entre partides; les despeses d’inversió, equivalents a la quantitat de 4.180.614 €, suposen un increment net del pressupost; el crèdit destinat a despesa d’inversió és de 4.180.614,75 €.

Pel que fa a les noves despeses d’inversió es financen amb transferències de capital provinents de diverses administracions:
-    Generalitat – Pla de Barris: 224.420 €
-    AMB – Carril bici: 200.000 €
-    Diputació de Barcelona: Infraestructura de comunicacions al Gall: 310.656 €

El romanent Líquid de Tresoreria obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic de 2017 destinat a Inversions financerament sostenibles és de 3.445.537 €

També en l’àmbit de les finances municipals, s’ha aprovat per unanimitat un expedient de reconeixement de crèdit de les despeses realitzades en passats exercicis econòmics per un import de 67.930 € i s’ha acordat imputar les obligacions corresponents a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del pressupost vigent.

Ordenança sobre activitats i instal·lacions

D’altra banda, s’ha aprovat la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, que incorpora una actualització del redactat de l'ordenança vistes les modificacions introduïdes per la Llei de simplificació administrativa, així com la introducció d'una nova taxa per a la realització de l'informe tècnic de comprovació de la documentació necessària per instal·lar establiments no permanents desmuntables (per exemple: atraccions infantils, foodtrucks, etc). S’ha fitxat aquesta taxa en un import de 30 €. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de la regidora no adscrita que s’ha abstingut.

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció presentada pel regidor no adscrit Albert Comellas per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol. Hi han votat a favor el regidor proposant, ERC, ICV, PDeCAT i CUP, en contra PSC, Cs, PPi la regidora no adscrita, i s’ha abstingut CE. Entre d’altres acords es proposa “exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics”, “exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats”, “declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals”, i “denunciar l’evident manca de separació de poders de l’Estat espanyol”.

Ha prosperat la moció de Ciutadans per a la implementació d’una xarxa wi-fi a determinats espais públics. Hi han votat a favor el grup proposant, PSC, ERC, PP, PDeCAT i el regidor no adscrit, en contra ICV i CUP, i abstenció CE i la regidora no adscrita. La moció proposa crear una comissió tècnica per analitzar el cost i els llocs idonis per implementar la iniciativa i, un cop es tingui el resultat dels treballs de la comissió, decidir la conveniència d’implementar una xarxa wi-fi, amb un punt en zones com ara centres cívics, centres culturals, etc.

S’ha aprovat la moció presentada pel PSC i ICV, que també ha subscrit el regidor no adscrit Albert Comellas, en suport a Proactiva Open Arms. Tots els regidors i regidores han votat a favor. Amb la moció s’expressa “tot el suport i tota la solidaaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional”, així com també rebutjar les acusacions contra aquesta ONG i “exigir la retirada dels càrrecs contra els treballadors i treballadores de l’entitat”.

No s’ha aprovat la moció de la CUP, ERC i PDeCAT per donar suport als Comitès de Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Hi han votat a favor ERC, ICV, PDeCAT, CUP, CE  i el regidor no adscrit, i en contra PSC, Cs, PP i la regidora no adscrita. Entre d’altres acords, es proposa “manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Esplugues a la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol contra els Comitès de Defensa de la República i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B