Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple abril: Aprovada amb una àmplia majoria l’ordenança per a vehicles de mobilitat personal

16 de maig del 2019

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 24 d'abril, s'ha aprovat inicialment amb una àmplia majoria l'ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, d'acord amb el compromís adquirit fa uns mesos per l'Ajuntament. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció del regidor no adscrit Albert Comellas, que no s'ha posicionat en aquest punt.

L'ordenança s'aprova arran de l'increment notable que s'ha produït darrerament en l'ús dels diferents elements de mobilitat sobre roda, amb les conseqüents afectacions, i fins i tot riscos, per a les persones usuàries de les vies i espais públics, ja siguin vianants o conductores de vehicles motoritzats. El més destacat que preveu és que a tots els carrers de la ciutat amb limitació de velocitat per a vehicles de 30km/h, les bicicletes, patinets elèctrics i altres VMP hauran de circular per la calçada.

L'augment d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal, fa imprescindible la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina de la seva circulació per les vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal, o oberts a l'ús públic, fent compatible l'equitativa distribució de l'espai públic disponible entre totes les persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit de les diferents modalitats de mobilitat.

De manera gairebé simultània s'ha observat l'aparició d'activitats d'explotació econòmica de tots o d'alguns d'aquests elements de mobilitat sobre roda, activitat que també ha de ser objecte de regulació i ordenació.

Amb aquesta finalitat, la Direcció de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha impulsat els treballs d'un equip multidisciplinari, en el qual l'Ajuntament d'Esplugues ha participat conjuntament amb diversos municipis metropolitans, que ha elaborat un conjunt de recomanacions que han servit de base al projecte d'ordenança aprovada en sessió plenària.

Ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies hàbils per si es volen presentar al·legacions i, en cas que no se'n presentin, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés.

Modificació d'articles del PGM per preservar la bona convivència entre el veïnat
S'ha aprovat inicialment la modificació dels articles 276 i 283 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relatius a la regulació de l'ús d'habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives musicals, per tal de regular la implantació de l'ús d'habitatge a les plantes baixes de les edificacions de la ciutat amb la finalitat de preservar les característiques comercials de diferents eixos comercials consolidats de la ciutat i, així mateix, regular la implantació de l'ús de les activitats recreatives musicals. Hi han votat a favor PSC, ERC, PP, ICV, PDeCAT, Canviem Esplugues i la regidora no adscrita Laura Benito; en contra la CUP; mentre que Cs s'ha abstingut i el regidor no adscrit no ha votat aquest punt.

L'objectiu és preservar la bona convivència, evitar conflictes entre aquestes activitats i el veïnat en general i, al mateix temps, evitar les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania.

Aprovació provisional de la modificació del PGM a l'àmbit de Can Clota sud
S'ha aprovat provisionalment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del barri de Can Clota sud, una vegada la propietat dels terrenys del carrer Josep Anselm Clavé 100-102, ha incorporat unes condicions establertes per l'Ajuntament en el projecte que es va aprovar inicialment el passat mes de gener. Durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap escrit d'al·legacions. Una vegada aprovat al plenari, s'enviarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per al seu informe previ a l'aprovació definitiva del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Han votat a favor PSC, ERC, PP, PDeCAT, CE i la regidora no adscrita; s'han abstingut Cs i la CUP; en contra ICV; mentre que el regidor no adscrit no ha votat.

Es tracta de la remodelació de la zona sud de Can Clota, una zona industrial en desús que es convertirà en residencial i on es guanyaran noves zones verdes, vials, equipaments i habitatge de Protecció Oficial (HPO). Es reordenaran les parcel·les industrials situades al sud d'aquest barri, on s'ubiquen els laboratoris CETIR i l'antiga indústria farmacèutica Bristol-Myers Squibb a fi i efecte de mantenir una part de l'edificació existent i transformar una altra part, assignant usos residencials més coherents amb l'entorn construït de la ciutat.

Amb aquesta ordenació el barri de Can Clota guanyarà espais de zona verda, espais d'equipaments, es facilitarà la construcció de 166 habitatges, dels quals 50 seran en règim de protecció oficial. A la vegada s'ampliarà el carrer de l'Oriol, que en un futur serà de 18 metres (en lloc dels 9 m actuals) i permetrà una millor connexió d'aquesta zona amb el Parc de la Solidaritat, a l'Est de l'àmbit de la modificació.

Conveni amb l'AMB per la gestió de zones de baixes emissions
S'ha aprovat un conveni de delegació de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'Àrea de Mobilitat i Transport, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha tramès la proposta de conveni de delegació de l'Ajuntament d'Esplugues de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'abast de la delegació es circumscriu exclusivament en el suport al control i/o depuració dels vehicles que circulin per una Zona de Baixes Emissions i en l'intercanvi d'informació per fer-lo efectiu. No abasta la potestat sancionadora ni genera cap compromís econòmic per a l'Ajuntament.

Hi han votat a favor PSC, Cs, PP, ICV, PDeCAT i CE; en contra ERC; s'han abstingut CUP i la regidora no adscrita; mentre que el regidor no adscrit no ha votat.

Conveni per a la implantació de la plataforma metropolitana d'aparcament
També s'ha aprovat un conveni de col·laboració entre l'AMB, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta PROGESER per a la implantació de la plataforma metropolitana d'aparcament, que tindrà una vigència inicial de quatre anys i serà prorrogable en els termes legalment establerts. Hi ha votat a favor PSC Cs, ERC, PP, ICV, PDeCAT, CE i la regidora no adscrita; la CUP s'ha abstingut i el regidor no adscrit no ha votat.

El nostre Ajuntament gestiona a través de la Societat municipal PROGESER l'ús de l'estacionament en zones regulades en superfície. En diverses ocasions la Societat ha analitzat la conveniència de facilitar a les persones usuàries el pagament mitjançant aplicacions de mòbil, però aquesta opció va ser descartada per les dificultats tècniques i també econòmiques, tant per les inversions i costos necessaris de manteniment, com per l'increment de cost que comportaven a les persones usuàries.

Aquesta situació, que no és exclusiva del nostre municipi, ha motivat que el Consell Metropolità de l'AMB en data 27 de novembre de 2018 aprovés un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i AMB Informació i Serveis S.A., en virtut del qual l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de l'AMB la seva plataforma d'aparcament per tal de configurar una nova Plataforma d'àmbit metropolità de la qual puguin fer ús els Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, en la precitada data, el Consell Metropolità va facultar a la Junta de Govern de l'AMB a prendre les resolucions necessàries per al ple desenvolupament d'aquesta col·laboració.

Elaborada la nova plataforma, l'AMB ha redactat un Conveni que té per objecte la col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la societat municipal mixta PROGESER i l'AMB per regular l'accés i les condicions per les quals l'Ajuntament d'Esplugues, a través de la societat municipal mixta, podrà fer ús de la Plataforma Metropolitana per aconseguir un millor exercici de les competències respectives en matèria de mobilitat de vehicles, facilitant les condicions d'ús de l'estacionament en zones regulades i altres modalitats d'estacionament.

Des del nostre Ajuntament i des de la Societat municipal es valora positivament la proposta efectuada, atès que està alineada amb els objectius i necessitats del servei; que evitarà la realització d'una plataforma pròpia que hagués comportat una inversió i un esforç de manteniment important i, simultàniament, de limitat àmbit d'aplicació reduït al terme municipal d'Esplugues; i que donarà satisfacció a diverses peticions ciutadanes en relació amb aquest tipus de modalitat de pagament. La Societat Municipal assumirà les obligacions derivades de l'execució del Conveni, i especialment les econòmiques.

Aprovació de la nova ordenança de tinença d'animals

El plenari ha aprovat la nova ordenança de tinença d'animals, després que en el termini d'informació pública s'ha presentat una al·legació, subscrita pel grup municipal del PSC per considerar que resulta necessari limitar el nombre de gossos que poden ser conduïts de forma simultània per la mateixa persona, amb la finalitat de reduir les possibilitats de pèrdua de control sobre els mateixos i evitar la potencial generació de perjudicis sobre terceres persones i/o sobre altres animals. Hi ha votat a favor PSC, Cs, PP, ICV, PDeCAT, CE i el regidor no adscrit; en contra la CUP; i s'han abstingut ERC i la regidora no adscrita.

Els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient proposen l'estimació de l'al·legació i incorporar al text en tràmit la següent limitació: "En les vies i/o espais públics, transports públics i espais d'ús públic en general, no és permesa la conducció de més de tres gossos no considerats perillosos per persona, o de dos si el pes conjunt d'ambdós supera els 60 Kg". La infracció d'aquesta limitació es proposa que sigui considerada falta greu.

S'ha estimat les al·legacions formulades i s'ha aprovat incorporar-les al text en tràmit, de manera que ha quedat aprovada definitivament aquesta ordenança.

Mercat Municipal La Plana
D'altra banda, s'ha aprovat l'estimació parcial de les al·legacions presentades per diversos paradistes al Plec de condicions regulador de l'atorgament directe de drets d'ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana, i s'ha aprovat definitivament els plecs, una vegada els Serveis Tècnics municipals les han analitzat. El desembre passat, el ple va aprovar el Plec de condicions regulador de l'atorgament directe de drets d'ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana.

Pròrroga del contracte del futur poliesportiu Can Vidalet
S'ha aprovat amb els vots a favor amb una àmplia majoria –tot el consistori ha votat a favor, excepte CE que s'ha abstingut- la pròrroga del contracte de les obres del Centre Sociocultural i Esportiu Can Vidalet, que preveia inicialment un termini d'execució de 14 mesos, a comptar des del 5 de març de 2018, en què es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització de l'inici de l'obra. Com a conseqüència de les modificacions aprovades del projecte executiu i del contracte, així com també l'existència d'incidències en el subministrament d'alguns materials importants com ara els corresponents al sistema d'estructura metàl·lica i als elements de coberta del pavelló, l'empresa adjudicatària ha sol·licitat l'ampliació del termini d'execució de les obres fins al 30 de novembre de 2019.

Modificació de crèdit del pressupost

S'ha aprovat una modificació de crèdits del pressupost vigent que afecta suplements i crèdits extraordinaris per un import de 4.489.450,24 € i a baixes de crèdit per import de -176.627,90 €, per la qual cosa l'augment net del crèdit pressupostari equival a 4.312.822,34 €. S'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, ICV, PDeCAT i CE; l'abstenció de Cs, ERC, PP, CUP i la regidora no adscrita; i el vot en contra del regidor no adscrit.

La despesa corrent es modifica en 293.741,69 €, finançada amb baixes de crèdits del capítol II equivalents a 176.627,90 € i per l'aplicació del romanent líquid de tresoreria per despeses generals de l'exercici 2018, per un import de 117.113,79 €. El crèdit per a despesa d'inversió es modifica en 2.902.113,02 €

Per últim, s'amplia la partida d'amortització de préstecs a llarg termini per un import de 1.293.595,53 €, finançats íntegrament amb el romanent líquid de tresoreria, per atendre l'amortització anticipada de préstecs.

Pagament a proveïdors
El ple ha donat compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de 2019, del qual destaca que el període mitjà de pagament a proveïdors ha estat de 39,84 dies.

Moció al plenari

S'ha aprovat per una àmplia majoria –tot el consistori ha votat a favor, excepte el regidor no adscrit que ha votat en contra- la moció d'ERC per acordar que Firesplugues i els Premis Pont no tornin a coincidir amb períodes electorals municipals. S'ha acordat que l'equip de govern treballi la proposta de nou calendari per ambdós esdeveniments.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B