Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del ple. Modificació del PGM dels carrers Serra del Montsec i Sant Jordi amb Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt

20 de febrer de 2020

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Serra del Montsec en la sessió ordinària del ple celebrada el dimecres 19 de febrer, amb els vots a favor de PSC, ERC i Cs i l’abstenció d’ECP. En concret, la modificació puntual afecta el carrer Serra del Montsec, núm. 23-27 i té per objectiu eixamplar aquest carrer, de 10 m d’amplada actuals a 15 m, en gairebé la totalitat de l’àmbit. Es qualificarà com a sistema viari una part, que se cedirà urbanitzada com a vorera arbrada a l’Ajuntament; es crearà un nou pas públic de vianants entre dos edificis de nova creació, amb l’objectiu de connectar el carrer Serra del Montsec, amb els Jardins de la Concòrdia, i es reordenarà la volumetria, sense incrementar el sostre de l’àmbit, de manera que la nova edificació a construir s’adapti millor als edificis confrontants. Amb aquesta proposta se substituiria un edifici de planta baixa i quatre plantes pis, actualment en desús i obsolet.

També s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del PGM a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt, d’acord amb el Pla Director urbanístic de les Àrees Residencials del Baix Llobregat en relació amb l’ARE MONTESA, aprovada definitivament el 8 d’agost de 2019, que preveu la construcció d’una rotonda, per tal de millorar la circulació i permetre la connectivitat rodada en totes les direccions en l’encreuament entre aquests dos carrers i la Ronda de Dalt. Aquest reajust comporta un increment significatiu d’espais lliures, millora la seva funcionalitat i la connectivitat dels espais lliures i de l’espai viari. L’execució d’aquesta rotonda és una obra d’urbanització extrasectorial que serà assumida per la Junta de compensació de l’ARE de Montesa. Hi ha votat a favor de PSC, ERC, Cs i ECP.

plefebrer1.png

Pròrroga del servei de neteja de dependències municipals

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC i Cs, l’abstenció d’ERC i el vot contrari d’ECP la segona pròrroga del vigent contracte de servei de neteja de dependències municipals, adjudicat a l’empresa MULTI SERVEIS NDAVANT, SL. La primera pròrroga finalitza el 31 de març d’enguany. Serà per al període comprès entre l’ 1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021, fixant el preu del contracte en un import anual de 1.328.005,08 €, IVA inclòs.

Es dona compte del compliment de la normativa de morositat

El plenari ha donat compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al quart trimestre de 2019, que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que reflecteix que es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors. El període mitjà de pagament a proveïdors és de 22,43 dies; el total de pagaments realitzats al quart trimestre ha estat de 2.893; mentre que l’import total de pagaments realitzats el quart trimestre ha estat de 9.268.136,49 €.

Així mateix, s’ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2019, d'acord amb la normativa en vigor, ja que aquest ha estat durant el quart trimestre de 2019 de 19,92 dies.

Estat d’execució del Pressupost Municipal de 2019

El plenari ha donat compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de 2019, a data 31 de desembre de  2019, segons el qual en l’execució d’ingressos s’ha liquidat un 89,73% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 93,91%; i pel que fa als ingressos ordinaris, s’ha liquidat l’111,69% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 92,33%. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 82,29% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 93,21%; mentre que la despesa corrent s’ha reconegut un 91,37%, del qual s’ha pagat el 95,72%, i s’ha reconegut un 63,17% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 85,08%.

Pel que fa a les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 5,53% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019; els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 75,96% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019. I pel que fa a les existències de tresoreria ascendeixen a 20.415.219,44€.

El deute viu ascendeix a 17.841.502,03€, que representa un 40,93% dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

plefebrer2.png

Conveni amb Habitat 3

S’ha aprovat per unanimitat l’addenda al conveni signat el 20 de novembre de 2019 entre la Fundació Privada Hàbitat3 tercer sector social en l’àmbit de les polítiques, programes socials i foment de la cessió dels habitatges i l’Ajuntament per a la incorporació d’un nou habitatge.

Tal i com recull el conveni, en  el punt sisè detalla quines són les obligacions de les dues parts implicades. En el punt 14 recull que, l’Ajuntament, d’acord amb allò establert a la clàusula segona lletra b), cedeix de forma gratuïta durant un període 4 anys a HÀBITAT3 tres pisos (ja especificats en el conveni signat), posa de manifest que es poden realitzar futures cessions gratuïtes d’habitatges d’inserció social de titularitat municipal a favor d’HÀBITAT3 i que la manera en què es formalitzaran  serà per addenda al conveni vigent.

Amb tot, el ple ha aprovat cedir de forma gratuïta durant un període de 4 anys a HÀBITAT3 l’habitatge situat al carrer Cedres, 31, 1r 2a.

Actualització d’imports de les escoles bressol La Mainada i Montserrat

S’ha aprovat per unanimitat actualitzar els preus en base als IPC’s i abonar les quantitats que resultin de la diferència a l’adjudicatària del servei, vist que l’empresa adjudicatària de la gestió d’aquesta escola ha demanat, en base al contracte de concessió de servei, la revisió de preus corresponents a l’exercici 2018-19 i 2019-20: curs 2018-19: vist l’IPC interanual del mes de setembre de 2018, que determina un augment del 2,3%; curs 2019-20: Vist l’IPC interanual del mes de setembre de 2019, que determina un augment del 0,1 %, s’abonaran  les quantitats que resultin de la diferència a l’adjudicatària del servei.

Així mateix, l’empresa adjudicatària de la gestió de l’Escola Bressol Montserrat ha demanat, en base al contracte de concessió de servei, la revisió de preus corresponents a l’exercici 2019-20. Vist l’IPC interanual del mes de setembre de 2019, que determina un augment del 0,1%, s’ha aprovat per unanimitat actualitzar els preus en base a l’IPC indicat i abonar les quantitats que resultin de la diferència a l’adjudicatària del servei.

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció d’ECP per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per millorar el finançament dels ens locals. Hi han votat a favor ECP i ERC, mentre que el PSC i PP han votat en contra i Cs s’ha abstingut.

S’ha aprovat la moció del PSC en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació. Hi ha votat a favor PSC, Cs, ECP i PP, mentre que ERC ha votat en contra.

Podeu accedir a la sessió completa del Ple municipal ordinari de febrer en aquest enllaç.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B