Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple novembre 2021: Esplugues avança cap a la sostenibilitat energètica amb l’impuls d’una operadora pública per a la producció pròpia i distribució d’energia

18 de novembre de 2021

L’Ajuntament d’Esplugues ha promogut una iniciativa per avançar cap a la sostenibilitat energètica i el desenvolupament d’energies renovables amb l’impuls de l’activitat econòmica per a la producció pròpia d’energia, per fer passes endavant cap a la sostenibilitat i complir amb els compromisos que es va fixar amb el Pla Estratègic Horitzó 2030 i el Pla de Reconstrucció davant la pandèmia del Covid-19. A la sessió del ple ordinari del dimecres 17 de novembre de 2021 s’han aprovat l’expedient d’iniciativa pública per a l’exercici de l’activitat econòmica que consisteix en la comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia. En concret, es tracta de la realització de diferents serveis i activitats relacionats amb l’energia en sentit ampli, com ara la producció, l’explotació, la comercialització, el manteniment i els serveis complementaris relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica, l’eficiència energètica i el desenvolupament d’energies renovables. Hi han votat a favor Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Grup Municipal Republicà (GMR), Esplugues En Comú Podem (EeCP) i Grup Municipal Popular (GMP), mentre que Ciutadans (Cs) s’ha abstingut.

La societat actual es troba davant reptes sense precedents degut a una creixent dependència de les importacions d’energia i escassetat del recursos energètics, així com la necessitat de limitar el canvi climàtic i superar la crisi econòmica. L’Ajuntament es va adherir al Pacte d’Alcaldes l’any 2008 i al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible els anys 2015 i 2016. Així mateix, es remarca que la Constitució Espanyola reconeix la iniciativa pública econòmica, que s’ha vist desenvolupada en l’àmbit local per la Llei reguladora de les bases de règim local i el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha dit que “la decisió que avui prenem va en la línia de l’estalvi energètic, la producció energètica pròpia, el manteniment, la distribució i la socialització de les inversions que farà l’Ajuntament amb el conjunt de la ciutadania”. Ha afegit que, a partir d’ara, “haurem de decidir quina és la millor fórmula, també la més eficient”. Sanz ha remarcat que “treballem a favor de la millora mediambiental, la reducció d’emissions i la producció d’energia pròpia”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha dit que “som entusiastes d’aquesta proposta, aplaudim al govern per haver-ho fet, s’hagués pogut fer fa 10 anys; arriba ara, doncs endavant” i ha afegit que “entenem que és la primera pedra d’un canvi de model” i que el que cal és “consumir menys (...), no de consumir igual però amb energia neta”.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha expressat l’abstenció del seu grup.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha dit que “poder disposar d’una empresa pública d’energia a Esplugues va molt en la nostra línia (...) i que exigeix els criteris de l’Agenda 2030” i ha demanat que l’Ajuntament aposti fort per a aquesta operadora pública tot dient que “no podem esperar més temps, arribem tard, la situació a Catalunya és preocupant”.

El portaveu del Grup Municipal Popular (GMP), Marcos Sánchez, ha manifestat que “tenim molt interès en conèixer el conjunt de formes de prestació de serveis amb les quals aquesta activitat es pot prestar”.

 

Declaracions institucions sobre dies commemoratius

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura de tres declaracions institucionals sobre dies commemoratius: la primera, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones; la segona, amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de la Infància; i la tercera, amb motiu del 30 de novembre, Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

 

Modificació del PGM per a la creació de la Plaça Cívica

El plenari ha aprovat provisionalment la modificació puntual del PGM al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials. Hi ha votat a favor PSC, Cs i GMP, i en contra GMR i EeCP.

Al ple d’abril passat es va acordar assumir com a pròpia la proposta d’aquesta modificació puntual del PGM i aprovar-la inicialment, amb l’observació que el document que se sotmetés a aprovació provisional havia d’incloure unes prescripcions, que han estat incorporades.

Una vegada sotmès el document a informació pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions, i els informes sectorials sol·licitats han estat favorables. El document planteja una adaptació del planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat i permet completar la trama urbana del sector nord-est del municipi, millorant la xarxa d’espais lliures de la població amb la redefinició del nivell i característiques de l’anomenada Plaça Cívica i dels “corredors” entre aquesta amb l’avinguda Diagonal i el Parc de Collserola, i amb l’avinguda Jacint Esteve i Fontanet.

Una vegada aprovat, es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

 

Modificació de crèdit

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs i GMP i l’abstenció de GMR i EeCP un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor corresponents a despeses ordinàries per dotar de crèdits extraordinaris per import de 99.548€. El seu finançament es realitza amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general obtingut de la liquidació del pressupost de 2020. Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del Pressupost 2021, pel que fa despesa ordinària són els següents: suport tècnic supervisió execució urbanització Montesa (60.000€); despeses Comunitat Propietaris (30.000€); i conveni amb F.A.Espluguenc (8.500€).

 

Període mitjà de pagament a proveïdors

D’acord amb la normativa en vigor, el ple ha donat compte que es compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el període mitjà de pagament ha estat durant el tercer trimestre de 2021 de 6.54 dies.

Així mateix, d’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’ha donat compte que es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: període mitjà: 33,67 dies; total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 1.162; i total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 3.008.737,73 €.

 

Estat d’execució del Pressupost municipal del tercer trimestre de l’exercici 2021.

Per tal de donar compliment a la normativa en vigor s’ha donat compte al ple de la informació continguda en els estats comptables a 30 de setembre de 2021, en l’execució dels ingressos s’ha liquidat un 75 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del qual s’ha recaptat el 71,74 %. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 107,75 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 71,38%.

Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 40,18% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 95,14 %. En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 54,07 % respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 94,93 %; i s’ha reconegut un 29,02 % de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 94,56 %.

Pel que fa a l’execució pressupost d’exercicis tancats, el 76,75% de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats s’han pagat fins al 30 de setembre; i el 22,00 % dels drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats s’han ingressat fins al 30 de setembre.

Les existències de tresoreria, a 30 de setembre de 2021, ascendeixen a 34.961.263,71 €, mentre que pel que fa referència a l’endeutament en aquesta mateixa data  és d’un deute viu de 17.456.309€, que representa un 37,14 % dels drets reconeguts nets corrents liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

 

Moció sobre la derogació de la reforma laboral

S’ha aprovat la moció presentada per EeCP per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral. Hi ha votat a favor PSC, GMR i EeCP, s’ha abstingut Cs i ha votat en contra GMP.

 

Video-acta de la sessió

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B