Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple gener 2022: Esplugues es compromet a lluitar contra el frau

20 de gener de 2022

El ple municipal d’Esplugues celebrat aquest dimecres 19 de gener –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat per unanimitat lluitar contra el frau, tal i com es recull en la declaració institucional que a l’inici de la sessió plenària ha llegit l’alcaldessa Pilar Díaz.

El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu va aprovar un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com Next Generation EU (Pròxima Generació UE) per un import de 750.000 milions d’euros. L’objectiu d’aquest nou instrument és garantir una resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia causada pel Covid-19. Mitjançant la declaració institucional, l’Ajuntament es compromet, entre d’altres, a realitzar les següents accions: Planificació de mesures antifrau de forma proporcionada i entorn als quatre elements claus de l’anomenat “cercle antifrau”: prevenció, detecció, correcció i persecució; Realització d’una avaluació del risc de frau en els processos claus de l’execució del PRTR i la seva revisió periòdica i, en tot cas, quan s’hagi detectat algun cas de frau o hagi canvis significatius en els procediments o en el personal; i Organització d’accions formatives dirigides a tots els nivells, orientades a fomentar la identificació i avaluació de riscos, establiment de controls específics, actuació en cas de detecció de frau i casos pràctics de referència.

En aquesta línia, l’Ajuntament denunciarà les irregularitats o sospites de frau i corrupció que poguessin detectar-se mitjançant els canals interns de notificació i col·laborarà en tot moment amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, resta d’autoritats i organismes públics, i cossos de seguretat.

 

Pròrroga de contracte de la Deixalleria Mancomunada de la Fontsanta

S’ha aprovat amb el suport de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Grup Municipal Republicà (GMR), Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP) i l’abstenció del Grup Municipal Popular (GMP) la pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei públic de la Deixalleria Mancomunada de la Fontsanta entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí. La primera pròrroga del vigent contracte de servei públic, adjudicat a l’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L. finalitzaria el 31 de gener d’aquest any. Tanmateix, el plec de clàusules administratives particulars que el regulen preveu la possibilitat d’una segona pròrroga per mutu acord de les parts. Així, vista la sol·licitud de pròrroga presentada per l’empresa contractista i l’informe favorable dels serveis tècnics municipals dels dos ajuntaments, el plenari ha aprovat prorrogar-lo per un any més addicional, pel període comprès entre l’1 de febrer de 2022 i el 31 de gener de 2023, fixant l’aportació municipal total per import de 17.990,80 € (sense IVA), amb la següent distribució municipal: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: 58,29% (10.486,84 € sense IVA); i Ajuntament de Sant Joan Despí: 41,71% (7.503,96 € sense IVA).

Modificació de percentatges de participació a Alma AVA UTE

El Plenari ha aprovat la modificació dels percentatges de participació dels membres integrants d’ALMA AVA UTE, empresa adjudicatària de la concessió del terreny ubicat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, números 106-110 i 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari. Hi han votat a favor PSC, GMR i Cs i l’abstenció d’EeCP i GMP.

El 21 de juliol de 2021, aquest Ple va atorgar a ALMA AVA UTE una concessió administrativa demanial sobre el terreny municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, per a la construcció i funcionament d’un equipament sanitari.

Recentment, ALMA AVA UTE ha demanat alterar la participació de les empreses que conformen la UTE, la qual cosa necessita autorització expressa de l’Ajuntament, en aplicació dels plecs que regulen la concessió.

Una vegada verificat que l’alteració de la participació de les empreses en la UTE reuneix els requisits legals, es proposa al Ple l’aprovació de la seva autorització.

 

Ampliació de terminis per a Metropolitan House

S’ha aprovat l’ampliació del termini per a la formalització de la transmissió, mitjançant escriptura pública, de la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de Fecsa amb l’empresa Metropolitan House cooperativa d’habitatges, SCCL, amb un termini addicional de sis mesos. Hi han votat a favor PSC, Cs i EeCP i en contra GMR i GMP.

El 21 de juliol de l’any passat, el ple va acordar aprovar l’adjudicació de l’alienació de la quota indivisa del 63,48% d’aquesta parcel·la a favor de l’empresa Club Residencial Metropolitan House, SL i autoritzar a aquesta a cedir el dret de compravenda a favor de Metropolitan House Cooperativa d’Habitatges, SCCL. Com era preceptiu, s’havia de formalitzar la compravenda en un termini fixat als plecs reguladors de la transmissió, però Club Residencial Metropolitan House, SL ha sol·licitat una ampliació del termini perquè no li ha estat possible disposar del llistat de persones adjudicatàries, la qual cosa és necessària per a la seva incorporació a la societat cooperativa.

 

Inventari de béns dels vials públics urbans

El ple ha donat compte del decret d’Alcaldia que resol aprovar la incorporació a l’Inventari de béns dels vials públics urbans inclosos total o parcialment en l’àmbit territorial del Pla director de les àrees residencials estratègiques en l’àmbit del Baix Llobregat, en relació amb l’ARE Montesa. En el decret hi figura el llistat de vials. L’Ajuntament és titular en ple domini de diferents vials públics urbans inclosos total o parcialment en l’àmbit territorial del Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques en l’àmbit del Baix Llobregat, en relació a l’ARE Montesa del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. Aquests vials estant llistats en el decret.

 

Modificació d’ordenances

El ple ha aprovat la modificació de l’ordenança número 12 reguladora de preus públics, Epígraf I Serveis Esportius i Epígraf II Instal·lacions esportives per actualitzar tots els preus públics dels serveis esportius segons l'IPC que publica al setembre de 2021 l'INE (actualització d’un 4,0 %). Hi han votat a favor PSC i Cs i en contra GMR, EeCP i GMP.

Així mateix, s’ha aprovat la modificació de l’ordenança número 3 reguladora de l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana. La modificació proposada consisteix en adaptar en termini aquesta ordenança fiscal al Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la jurisprudència recent del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Hi han votat a favor PSC i Cs i s’han abstingut GMR, EeCP i GMP.

 

Modificació del Pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari

S’ha aprovat per unanimitat la modificació puntual de l’article 33.1 del Pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari, que preveu una ampliació de la jornada efectiva de 15 minuts en cada jornada de treball per tal de garantir la superposició dels torns de treball, de forma que entre els diferents torns es pugui compartir millor la informació i seguiment dels serveis. Aquesta modificació no suposa cap increment retributiu ni de jornada anual. A la mesa de negociació de finals de desembre passat es va acordar per unanimitat modificar l’article 33.1 del Pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del Personal funcionari en aquest sentit.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció de Cs per instar a la supressió de l’impost de CO2. Hi han votat a favor el grup proposant i GMP i en contra PSC, GMR i EeCP.

No ha prosperat la moció del GMP per solucionar la foradada del Teatre- Auditori en la Plaça Catalunya. Hi han votat a favor a GMR, Cs i GMP, en contra PSC i s’ha abstingut EeCP.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B