Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple d'octubre: Esplugues se suma a la Zona de Baixes Emissions metropolitana amb l’aprovació de l’ordenança reguladora

17 d'octubre de 2019

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 16 d’octubre, s’ha aprovat inicialment i amb els vots a favor del PSC, Cs i ECP i l’abstenció del PP l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona per impulsar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àrea metropolitana per combatre la contaminació atmosfèrica.

La Zona de Qualitat de I'Aire 1, on es troba Esplugues, històricament ha registrat superacions dels valors límit de protecció de la salut dels contaminants N02 i PM10; les zones en què se situen els valors d’NO2 més elevats es troben dintre del perímetre de la Ronda. Per aquest motiu, es considera imprescindible emprendre mesures d’ordenació de la circulació que comportaran restriccions a la circulació de vehicles privats contaminants i l’impuls de la mobilitat sostenible, en exercici de la competència que en aquesta matèria tenen reconeguda els municipis.

Des de l’1 de desembre de 2017, la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona està operativa i s’activa en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica per NO2. El desplegament i el control de les restriccions es coordinen entre l’AMB i el conjunt d’ajuntaments metropolitans afectats. En cas d’episodi, el règim jurídic emprat ha estat, fins a l’actualitat, un decret d’alcaldia de contingut consensuat entre tots els ajuntaments implicats, que permet desplegar el control de  les restriccions de forma puntual.

A l’horitzó 2020 es preveu que les restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona sigui permanent, els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7 a 20 h. El plenari ha aprovat inicialment l’ordenança reguladora per fer efectiva la restricció permanentment, a fi i efecte que doni cobertura jurídica i tècnica a les restriccions de caràcter permanent.

Amb aquesta finalitat, la Direcció de Mobilitat i Transport de l’AMB ha impulsat els treballs d'un equip multidisciplinari en què han participat la totalitat de municipis metropolitans que tenen àmbit territorial dintre del perímetre de les Rondes, i han elaborat un conjunt de recomanacions que van servir de base per al projecte de regulació.

De forma paral·lela, s’ha seguit el corresponent procediment administratiu que ha conclòs amb l’elaboració del text articulat del projecte d’ordenança i també ha formulat la memòria general que inclou les avaluacions d’impacte preceptives. El text se sotmetrà a informació pública durant 30 dies hàbils, de manera que les al·legacions i reclamacions que es presentin seran valorades i resoltes pel plenari municipal de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “és una mesura a favor de la salut pública; no va en contra de ningú sinó a favor de tothom” i ha fet referència al “treball coordinat i conjunt amb cinc municipis més i a través de l’AMB perquè aquesta ordenança pugui veure la llum de forma homogènia”. Sanz ha afegit que “ens trobem en una situació d’emergència climàtica i, per tant, cal actuar amb accions que van a favor de la salut pública”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha manifestat que “també compartim els objectius que mostra el dictamen”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha dit que “ens alegrem que aquesta normativa vagi endavant” i ha afegit que “la ZBE no és una mesura contra ningú, sinó que va a favor de tota la població i, en especial, les generacions futures”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha argumentat la seva abstenció tot dient que  “compartim absolutament la diagnosi que fa l’ordenança i la memòria que l’acompanya, compartim els seus objectius, però no compartim el camí de com arribar a assolir els objectius d’aquesta diagnosi compartida”.

pleoctubre14.jpg

Declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans

A l’inici del ple, l’alcaldessa ha llegit la declaració institucional de les ‘Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019’, per la qual l’Ajuntament d’Esplugues s’ha adherit un any més a aquest projecte, que celebra dues edicions l’any, al març-abril i a l’octubre de 2019. Amb la declaració, el plenari renova “el compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional”. Així mateix, recorda “la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i col·lectius i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets” i condemna “la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i la seva persecució i assetjament per part de governs autoritaris”.

Conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

El ple ha aprovat per unanimitat subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Esplugues per tal de reforçar l’estructura de protecció civil municipal -en l’actualitat, molt reduïda-, atesa la limitació dels recursos i capacitats pròpies de l’Ajuntament.

La col·laboració voluntària i desinteressada d’aquesta associació, que orienta les seves actuacions a la prevenció dels riscos del municipi, al suport a l'autoritat local de protecció civil, i a la col·laboració en situacions de risc o d'emergència per a la població, els béns i el medi, repercutiran favorablement en el municipi. Amb el conveni s’estableix el sistema de coordinació de l’entitat i les tasques de protecció civil pròpies de l’Ajuntament.

Modificació puntual del PGM

El ple ha aprovat inicialment amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de Cs, ECP i PP la modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez amb Via Augusta, que planteja la reordenació de l’àmbit ubicat al barri de Ciutat Diagonal, entre el carrer d’Apel·les Mestres, la tanca de l’autopista B-23 i dues finques privades, recuperant el traçat històric de la Via Augusta i facilitant la connexió d’aquesta amb el carrer de Manuel Florentín Pérez. Amb aquesta finalitat es proposa una nova ordenació que redueix la zona edificable i s’amplia la superfície dels sistemes d’espais lliures.

Sentència del TSJC sobre un tanatori a l’av. Jacint Esteva i Fontanet

D’altra banda, s’ha aprovat provisionalment el Pla especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 112, per a la implantació d’un edifici destinat a tanatori; a partir d’aquesta aprovació, es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. Hi han votat a favor PSC i PP i en contra Cs i EPC.

Com a antecedents rellevants, cal assenyalar que el 6 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada en el carrer esmentat, promogut per la societat Elysius Europa, SL. El 21 de gener de 2015, es va sotmetre a la consideració del Ple la proposta de resoldre les al·legacions formulades durant el període d’informació pública, i aprovar provisionalment el document. No obstant això, aquesta proposta va ser rebutjada per majoria absoluta. Impugnat aquest acord als Tribunals per Elysius Europa, SL, la sentència ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’1 d’octubre de 2018, estima el recurs i declara nul l’acord del Ple, de 21 de gener de 2015. Succintament, perquè els motius de l’acord no es consideren acceptables, en tant que no obeïen a circumstàncies objectives, raonables, verificables i dotades de fonament legal, es descarten, i taxativament indica que els tanatoris són equipaments comunitaris com els previstos per a la clau 7b del PGM, que constitueixen serveis essencials d’interès general, siguin públics o privats, i que compleixen amb una destacada funció d’interès públic i social; que aquest pla especial és perfectament ajustat a les Normes Urbanístiques del PGM, en el mateix sentit que es pronuncien els informes dels serveis tècnics municipals durant la seva tramitació, i que l’actora té dret al tràmit.

pleoctubre3.jpg

Modificació de l’ordenança de l’IBI per a immobles desocupats permanentment

S’ha aprovat amb el suport del PSC i ECP i l’abstenció de Cs i PP la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per incloure un recàrrec del 50% sobre la quota de l'IBI per als immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment.

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Annex A de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les categories viàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE per actualitzar la denominació dels carrers, places i altres vies, així com incorporar el c/ Sant Mateu a la categoria primera, ja que la situació física dels locals d'aquest carrer (es troben part dels comerços del Centre Comercial Finestrelles) fa que tinguin el mateix dinamisme comercial i, per tant, la mateixa gestió de negocis que els carrers de categoria primera.

Per últim, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb l’objectiu d’eliminar la bonificació del 100% de la quota per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 30 anys. Així mateix, en relació amb l'exempció dels vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat, es deixarà de reconèixer automàticament aquesta discapacitat igual o superior al 33% als pensionistes amb discapacitat permanent, ja que per tenir la consideració (discapacitat igual o superior al 33%) s´ha de valorar per part dels equips de valoració competents. Aquesta modificació deriva de la sentència de Tribunal Suprem núm. 4446/2018. I pel que fa a la bonificació del 40% als vehicles que utilitzen gas, biogàs o GLP, s’elimina el requisit ‘d'ús en exclusivitat’ de gas, biogàs o GLP, ja que els vehicles que hi ha en el mercat que utilitzen gas són bicombustibles, és a dir, utilitzen també altre tipus de carburant (dièsel o benzina).

Moció sobre la sentència del procés

Esplugues En Comú Podem ha presentat per urgència una moció en relació a la sentència als líders polítics i socials de l’independentisme. La moció no ha prosperat, vist que només hi ha votat a favor el grup proposant, mentre que PSC, Cs i PP han votat en contra.

pleoctubre5.jpg

Ple extraordinari per designar membres de meses electorals el 10N

Prèviament a aquesta sessió del ple ordinari, s’ha celebrat el ple extraordinari per realitzar el sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals que se celebraran el proper diumenge 10 de novembre.

Podeu veure el vídeo complet de la sessió aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B