Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple de novembre: el futur Mercat Municipal La Plana tindrà una nova plaça davant

21 de novembre de 2019

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de novembre, s’ha aprovat inicialment la modificació del PGM2 al carrer Carme-av. Cornellà per ajustar la zona i els requeriments funcionals del futur Mercat Municipal La Plana, amb una ordenació de l’edificació que permeti completar el teixit urbà del front del carrer del Carme. També s’ha adaptat el planejament a les preexistències del lloc i al futur edifici actualment en construcció a la parcel·la adjacent, potenciant així la continuïtat de la rambla existent i, entenent el seu darrer tram, fins a l'avinguda de Cornellà. L’objectiu és que es converteixi en una plaça al servei del Mercat, i no sigui un eix de circulació viària, a la vegada que es vol respectar la proposta d’ordenació de l’edifici del nou Mercat Municipal. Hi han votat a favor PSC, Cs, ECP i PP, mentre que ERC s’ha abstingut.

També s’ha aprovat atorgar drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais dels mercats municipals de Can Vidalet i La Plana. El desembre de 2018, el ple va acordar declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, per a l’ocupació de les parades dels nous edificis destinats a Mercats Municipals de Can Vidalet i La Plana, respectivament.

Notificades de forma individualitzada les sol·licituds d’ofertes a la totalitat de persones titulars de drets concessionals dels antics mercats -que s’han mantingut en la plena titularitat dels seus drets i han donat compliment a les previsions dels acords adoptats pel plenari-, han estat formulades diverses ofertes, segons consta als expedients municipals.

El plenari ha aprovat declarar la validesa del procediment convocat i atorgar els drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, per a l’ocupació de les parades als Mercats Municipals a les persones titulars de drets concessionals procedents dels antics mercats que han formulat oferta ajustada a les determinacions del plec de condicions i han acreditat el compliment de les condicions establertes. Així mateix, s’ha declarat no ajustades als plecs aquelles ofertes que no reuneixen les condicions establertes i declarar la no presentació d’oferta quan aquesta no s’ha produït formalment.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha remarcat que “la proposta de nou planejament que es fa a iniciativa privada ens aporta solucions a una situació que teníem enquistada, el tram del carrer Carme es podrà desenvolupar i finalitzarem aquest tram fins a l’Av. Cornellà. Per una banda es fa viable que es pugui tirar endavant; el nou planejament s’adequa millor a l’entorn i el barri de La Plana guanyarà una gran plaça davant el nou mercat ”

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha dit que “suposa una millora respecte el pla anterior, entenem que la ciutat guanyarà amb aquesta modificació”, tot i que “un 10% de pisos de protecció oficial ens sembla encara insuficient”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha remarcat que “aquesta modificació no amplia el total de metres quadrats construïts de sostre i d’integrar aquesta nova parcel·la a la rambla del Carme”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha dit que “ens alegrem que la modificació del pla permeti reduir l’impacte visual de l’edifici” i que el conjunt “permeti revitalitzar el comerç local”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que “considerem que és una molt bona proposta”.

cronicadelple1.jpg

Declaracions institucionals

A l’inici del ple, l’alcaldessa ha fet lectura de quatre declaracions institucionals: primera, amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones; segona, amb motiu del Dia Internacional de les Ciutats Educadores; tercera, per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del VIH/Sida; i quarta, amb motiu del Dia Internacional de la Infància i el 30è Aniversari de la Convenció sobre els Drets de la Infància.

En la primera, destaca que les “violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han estat exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa”. I s’afegeix que “les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans”.

En la segona, sobre Ciutats Educadores, entre d’altres idees es recull que “les Ciutats Educadores apostem per donar resposta a aquests reptes fent de l’educació una palanca del canvi imprescindible per a crear contextos urbans més sostenibles, inclusius, cohesionats i participatius. Estem compromesos amb una visió integral de l’educació al llarg i ample de la vida i amb maximitzar l’impacte educatiu de les nostres polítiques municipals, repensant la ciutat com un ecosistema educatiu inclusiu, dinàmic, i en diàleg permanent amb les persones que hi viuen.” Així mateix, Esplugues es compromet mitjançant aquesta declaració institucional a “escoltar la ciutat per transformar-la, amb l’objectiu d’obrir espais de construcció democràtica i participativa que incorporin totes les veus i que ens permetin crear una ciutat que no deixi ningú enrere.”

La declaració per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del VIH/Sida proposa “Impulsar conjuntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial”. I s’afegeix que cal “tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació”.

La declaració amb motiu del Dia Internacional de la Infància i el 30è Aniversari de la Convenció sobre els Drets de la Infància recull, entre d’altres punts: “Les ciutats i pobles han de ser llocs on els nens, nenes i adolescents se sentin segurs i valorats, on tinguin accés a serveis socials essencials de qualitat, on se sentin protegits, on la seva veu sigui escoltada i tinguin l'oportunitat de jugar i passar temps amb les seves famílies. Les ciutats i pobles juguen un paper primordial en la vida dels nens i nenes, perquè són el seu entorn més pròxim, en el qual viuen i han de poder gaudir dels seus drets. Aquest rol, derivat de la ratificació de la Convenció sobre els Drets de la Infància, comporta una responsabilitat que ha de ser presa de debò, amb voluntat política i accions concretes.”

cronicadelple2.jpg

Pròrroga del contracte de construcció de l’equipament de Can Vidalet

El ple ha aprovat la segona pròrroga del contracte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, amb el vot a favor del PSC, els vots en contra d’ERC, Cs i PP i l’abstenció d’ECP. L’actual contracte preveia inicialment un termini d’execució de 14 mesos, a comptar des del 5 de març de 2018, en el qual es va signar l’acta de comprovació del replanteig i autorització de l’inici de l’obra. La pròrroga aprovada ara és fins al 31 de gener de 2020.

L’abril passat, el ple va aprovar una primera pròrroga del termini d’execució d’aquestes obres fins al 30 de novembre d’enguany. Amb posterioritat, els dies 9 d’octubre i 25 d’octubre, l’empresa adjudicatària ha sol·licitat novament una ampliació del termini fins el dia 31 de gener de 2020.

Lloguer de nau industrial per a ús d’entitats ciutadanes

S’ha aprovat per unanimitat formalitzar un contracte d’arrendament de la nau industrial ubicada al carrer Àngel Guimerà 187, que des de l’any 2008 l’Ajuntament té llogada i la destina a la utilització per part de diverses entitats ciutadanes sense ànim de lucre. El nou contracte de lloguer tindrà una vigència de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2024, prorrogables en els termes de la Llei d’arrendaments urbans.

Aquest contracte –que s’ha anat prorrogant durant els anys- està vigent fins al 31 de desembre de 2019. Atesa la necessitat de mantenir els usos actuals, s’ha procedit a la redacció d’un nou contracte adaptat a les disposicions de l’actual Llei d’arrendaments urbans,  amb les condicions i vigència contingudes a la proposta de contracte incorporat a l’expedient.

Aprovació de cartes de servei municipals

D’altra banda, s’han aprovat per unanimitat tres cartes de serveis municipals: cementiri municipal, parc públic i enllumenat públic. Les cartes redactades incorporen els elements exigits per la llei i consten incorporades a les propostes d’acord corresponents.

L’Ajuntament d’Esplugues va implantar i mantenir de forma sostinguda, des de fa més de vint anys i fins a l’actualitat, un sistema de Compromisos de servei, que ha estat àmpliament i reiteradament valorat de forma positiva. Aquest sistema és actualment accessible des del web municipal, des del Portal de Transparència i des dels indicadors Infoparticipa.

Posteriorment, la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir un model diferent al de compromisos de servei aplicat per l’Ajuntament d’Esplugues, basat en el model de Cartes de servei a les quals atorga, a més, naturalesa reglamentària i determina que el seu contingut és vinculant per a l’Administració i les persones usuàries, i pot ésser invocat en via de recurs o reclamació.

Per aquest motiu, els serveis municipals han iniciat el procés de formulació i redacció de les cartes de servei dels diferents serveis municipals i, en especial, d’aquells que resulten de prestació obligatòria de conformitat amb el marc legal vigent.

cronicadelple3.jpg

Modificació d’ordenances sobre piscines

S’ha aprovat amb el vot favorable de PSC, ERC, Cs i PP i el vot en contra d’ECP la modificació de l’annex de l’Ordenança núm. 12 dels preus públics, al seu epígraf I. Serveis Esportius i epígraf II. Instal·lacions esportives - apartats E) Complex esportiu municipal La Plana i F) Piscina municipal descoberta Parc dels Torrents. L’objectiu és actualitzar tots els preus públics segons l'IPC publicat al setembre de 2019 per l’INE (que és del 0,1%), així com augmentar els preus públics que estan per sota del preu contractual amb un percentatge màxim d'increment del 2,1%.

Període mitjà de pagament a proveïdors

En sessió plenària s’ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019, que  durant el tercer trimestre ha estat de 30,32 dies.

Estat d’execució del pressupost municipal vigent

També s’ha donat compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data de 30 de setembre de 2019. Pel que fa als ingressos, s’ha liquidat un 67,89% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 71,47%, mentre que els ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 101,59% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 69,08%. Pel que fa a les despeses, s’ha reconegut un 50,96% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 94,35%; en la despesa corrent, s’ha reconegut un 58,92%, del qual s’ha pagat el 97,49%; i s’ha reconegut un 32,84% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 91,32 %.

Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 8,14%  respecte a les pendents a 1 de gener de 2019; els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 85,87% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019. Les existències de tresoreria, a 30 de setembre, ascendeixen a 15.525.924,90 €, i pel que fa a endeutament, a data 30 de setembre, el deute viu municipal ascendeix a 18.716.167,90 €. L’estimació, a 31 de desembre de 2019, del deute viu de l’Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores) equival a la suma de 17.842.362,97 €, que representa un 40,93% dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament (110).

cronicadelple6.jpg

Conveni de col·laboració amb Hàbitat3

S’ha aprovat per unanimitat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector, en l’àmbit de les polítiques, programes socials i foment de la cessió dels habitatges, per a 4 anys (de gener de 2020 al desembre de 2024). Aquesta fundació té com objectiu cercar i obtenir habitatges de lloguer a preus molt baixos per poder destinar-los a persones o famílies en situació de dificultat greu d’accés a un habitatge o en risc d’exclusió residencial.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat exerceix competències en matèria de polítiques socials i d’habitatge al municipi i ha iniciat diverses accions, especialment en uns moments del cicle econòmic, davant la forta problemàtica de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i d’emergència social per captar habitatges de lloguer assequible a la ciutat, la qual cosa està provocant que les condicions d’allotjament de moltes llars empitjorin i pogués créixer el risc d’exclusió social residencial.

La finalitat del conveni és que Hàbitat3 dugui a terme la captació i gestió d’habitatges per destinar-los a lloguer social per a persones en risc d’exclusió. Els habitatges es destinaran, preferentment, a persones en risc d’exclusió residencial, sempre derivades pels serveis socials de l’Ajuntament, i la renda de lloguer a cobrar a les famílies usuàries es determinarà prèvia valoració tècnica, emesa pels Serveis Socials Municipals. El pressupost estimat del programa, per a un període de 4 anys, és de 516.806,59 €, distribuïts per anualitats.

Mocions al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció presentada del Grup Municipal Republicà de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

Podeu veure el vídeo íntegre de la sessió aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B