Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple de gener. L’Ajuntament d’Esplugues es pronuncia en contra de la supressió dels jutjats de violència contra la dona

S’aprova el Pla Local Jove 2019-2022 que inclou 100 accions per impulsar les polítiques de joventut

16 de gener de 2020

A l’inici de la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 15 de gener, l’alcaldessa ha fet lectura de la declaració institucional de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona que, inicialment, era una moció conjunta de tots els grups municipals però es va acordar donar-li la forma de declaració institucional per donar-li més projecció. El consistori en ple s’ha pronunciat en contra de la proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suprimir el jutjat de violència contra la dona d’Esplugues i derivar tots els casos al jutjat de Sant Feliu de Llobregat i, com recull la declaració, “la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de I'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista“. La proposta del TSJC es coneix transcorreguts pocs dies del doble crim masclista que es va produir a Esplugues, el passat 6 de gener, quan van morir assassinades una dona i la seva filla petita, de només 3 anys. La declaració recull que “La Mónica i la seva filla han estat les primeres víctimes oficials d’aquesta xacra al 2020. Les primeres després d’un any, el 2019, que es va tancar amb 55 dones assassinades, quan aquesta epidèmia brutal va acabar injustament amb 55 projectes de vida. Des de que es comptabilitzen els casos, el 2003, han assassinat 1.035 dones, segons les dades oficials del Ministerio de Interior”.

La Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada jutjat, per tal de facilitar la proximitat en el procés de denúncia i guanyar en especialització i sensibilitat. La declaració remarca que “paradoxalment, la Sala de Gobierno del TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat una proposta del 2016 per crear jutjats VIDO d’àmbit comarcal, fent desaparèixer aquesta competència a escala local en determinats casos. L’excusa és l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres. La distància, a més, podria fer augmentar la impunitat dels delictes i la seva escalada en nivell de gravetat, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denúncies”.

Entre els municipis afectats hi ha Esplugues -que segons la proposta seria substituït pel jutjat de Sant Feliu de Llobregat-, El Prat de Llobregat -on va tenir lloc l’últim assassinat masclista del 2019-, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Rubí. El text aprovat diu que “Davant d’una situació com l’actual, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten i menys, en un territori que té el trist rècord ràtios baixes d’ordres d’allunyament. El nou model no té en compte conseqüències negatives per aquelles dones en situació de vulnerabilitat i que en molts casos decideixen retirar la denúncia per la por i el terror al qual es veuen sotmeses diàriament pel seus agressors”.

Per això, amb la declaració l’Ajuntament d’Esplugues sol·licita al Govern Espanyol i a la Generalitat de Catalunya que no procedeixi a la suspensió i el trasllat del jutjat de VIDO d’Esplugues al partit judicial de Sant Feliu de Llobregat, tal com es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així mateix, es demana a les mateixes institucions que afavoreixi i augmenti els recursos i mitjans per facilitar I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, tenint en compte que aquest extrem també passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes. I, per últim s’adhereix al Manifest de l’associació Dones Juristes contra la Supressió de Determinats Jutjats de Violència sobre la Dona de Catalunya.

Aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022

El plenari ha aprovat per unanimitat el Pla Local Jove 2019-2022, una eina de planificació marc de referència que serveix per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut en el territori. Estableix les grans línies estratègiques i els plans d’acció per arribar al model de ciutat que vol la joventut d’Esplugues. També serveix per detectar les necessitats a partir de les quals definir, de forma transversal, les necessitats del col·lectiu i les accions a desenvolupar.

El pla incorpora 100 accions, 23 de les quals són de nova incorporació i 8 són definides com ‘accions estrella’ per la seva complexitat, ambició i impacte en els joves. Entre les ‘accions estrella’ figuren:

- Fomentar la contractació juvenil a Esplugues. Per encaminar els joves en l’àmbit laboral, el Departament de Joventut coordinat amb el d’Ocupació, defineix l’acció per donar una primera oportunitat als joves, cercant vies d’entrada al món laboral local. Es tracta d’un projecte formatiu i laboral, nexe entre empreses i joves titulats universitaris o amb un grau superior o mitjà.

- Accés de joves a noves promocions d’habitatge. Les obres d'urbanització podrien començar, segons les previsions, el primer semestre del 2020 i es preveu la construcció de més de 1.059 habitatges de protecció oficial a l'ARE MONTESA, dels quals 795 aproximadament seran en règim de lloguer.

- Estudiar als EUA. Juntament amb el Consolat Americà (departament d’educació dels Estats Units, Education USA) a Barcelona, s’ha creat un vincle d’assessoria a estudiants de 1r i 2n de batxillerat per poder cursar els estudis de grau i/o pràctiques a les més de 2000 universitats dels EUA. A més, s’ofereix la possibilitat d’assessorament per poder cursar estudis de postgrau, màster i doctorat.

- Fomentar l’intercanvi amb Ahrensburg (ciutat alemanya agermanada amb Esplugues) entre joves. Els grups planifiquen junts l’intercanvi al voltant d’un tema d’interès comú. Per al 2020 hi ha programat un intercanvi nou amb la novetat que va adreçat a tots els joves del municipi.

- Transport i transició ecològica. Dotar d’un ajut als joves de 16 a 30 anys que estiguin cursant estudis reglats per fomentar la continuïtat dels estudis i l’ús del transport públic com a eina de mobilitat sostenible.

- Carnet Jove. L’objectiu d'aquest carnet de descomptes és doble: per una banda enriquir el teixit socioeconòmic de la ciutat i fer conèixer el ventall de comerços que hi ha, i per altra banda s'ajuda a persones joves que en ocasions no tenen solvència econòmica suficient o que estan acostumats a comprar fora del municipi.

- Divendres pel Canvi. Accions adreçades a adolescents, mitjançant les quals es fomenti l'interès per a la cura de l'entorn natural, la sostenibilitat i un bon ús dels recursos. Es faran activitats pràctiques com neteja de boscos i parcs, així com també tallers -conduits per joves- per crear conscienciació ciutadana davant els riscos del canvi climàtic i les repercussions que pot tenir a la vida quotidiana a la ciutat.

- Espluculture. Aquesta nova proposta pretén cedir espais juvenils als joves músics, per a què puguin oferir una mostra del seu talent musical o artístic en petit comitè. L'objectiu és doble: d’una banda, animar-los a demostrar la seva vàlua, i d’altra banda, dinamitzar els espais i augmentar el nombre d'activitats musicals.

Així mateix, el Pla de Joventut estableix tres eixos d’actuació: Promoure l’emancipació, Comunicació entre joves i l’administració, La cultura des de la participació, a la vegada que hi ha un quart eix transversal que respon al compromís municipal de fomentar la igualtat de gènere a tots els àmbits d’actuació.

ple15gener.jpg

Aprovació definitiva de l’ordenança de la ZBE

El plenari ha aprovat definitivament l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona. Hi han votat a favor PSC i ECP, mentre que s’han abstingut Cs i PP, i ERC ha votat en contra.

L’ordenança de regulació de la Zona de Baixes Emissions es va aprovar inicialment a Esplugues en el ple del 16 d’octubre passat i en el termini d’informació pública –que ha finalitzat el 10 de desembre- s’han presentat diverses al·legacions, que l’Ajuntament ha analitzat i valorat, i finalment algunes d’aquestes s’han estimat parcial o totalment, per la qual cosa s’han incorporat algunes variacions que no modifiquen substancialment el text inicial, ja que manté els seus objectius i finalitats, així com també les eines previstes per assolir-los.

Entre d’altres, s’han incorporat referències a la Declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides de 25 de setembre de 2015, per la qual s’adopta l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, concreta els 17 objectius de desenvolupament sostenible i les 169 fites de caràcter integrat, que conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. També s’ha afegit un text relatiu a la Declaració d’Emergència climàtica i ambiental del Parlament Europeu, de data 28 de novembre de 2019. Pel que fa a l’Art. 4, Definicions a efectes de l’ordenança, en l’apartat c) «Vehicles més contaminants», sobre els vehicles de motor s’ha afegit que han de complir el requisit d’estar inclosos en alguna de les categories de vehicles L, M o N. Aquestes categories corresponen a la classificació establerta a l’annex I del Reglament (UE) n. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de gener de 2013 relatiu a l’homologació dels vehicles de dos o tres rodes i als quadricicles, i a la vigilància del mercat dels esmentats vehicles, i a l’annex 2 de la Directiva 2007/46/CE, de 5 de setembre, per la que es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques indispensables destinats als dits vehicles”.

Així mateix, s’ha afegit a l’apartat e) «Vehicles especials»: són aquells vehicles de serveis singulars definits de conformitat a l’Annex II del Reglament General de Vehicles (RGV) i al Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions. En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, els vehicles especials que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE (Escola de conductors, blindats, RTV, taller o laboratori, biblioteca, tenda, grua d’arrossegament, grua d’elevació, formigonera, vehicle per a fires, bomba de formigonar, reg asfàltic i pinta bandes de senyalització del sòl.

A l’article 10, sobre exempcions a les mesures de restricció de circulació de vehicles més contaminants, s’ha incorporat que no estan afectats per la restricció establerta a l’article 6 els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents: a) Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR), segons la definició continguda a l’article 4.1 del Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les Zones de Baixes Emissions; b) Vehicles de serveis, que presenten serveis d’emergència i essencials, segons la definició continguda a l’article 4.1.d; i c) Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic.

L’ordenança recull que per gaudir de l’exempció establerta cal, en qualsevol cas, que el vehicle hagi estat inscrit amb validesa al Registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les ZBE, en els termes i les condicions que s’estableixin en el Reglament d’aquest Registre o acomplir els requisits reglamentàriament establerts a tal efecte per l’AMB.

A l’article 11, sobre autoritzacions diàries d’accés a la ZBE, s’ha incorporat que poden obtenir autorització per accedir a la ZBE a què es refereix l’article 3.1 els vehicles més contaminants que pertanyin a alguna de les categories següents: a) Vehicles que requereixen una autorització de caràcter diari perquè necessiten fer un accés esporàdic dins la ZBE; b) Vehicles que disposin de matrícula estrangera que compleixin els requisits tecnològics i d’emissions d’accés a la ZBE i no estiguin identificats a la base de dades de la Direcció General de Trànsit; c) Vehicles que requereixen una autorització temporal per accedir, de forma esporàdica, a la ZBE perquè presten un servei singular com ara: vehicles especials recollits a l’article 4 d’acord amb l’establert a l’article 3 del Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats a les ZBE i a l’annex II del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, que estableix la classificació dels vehicles per criteris d’utilització; i vehicles amb autorització municipal específica per prestar activitats singulars o esdeveniments extraordinaris a la via pública; vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin realitzar tractaments mèdics de forma periòdica.

Pel que fa a les infraccions i sancions, a l’Article 15 es recull que les infraccions tipificades en aquesta ordenança se sancionen de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.

Les infraccions pròpies d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha manifestat que “es tracta d’una mesura per reduir en un 10-12% la contaminació de l’aire i, de retruc, el número de vehicles que circulen, però que segurament no serà molt significatiu. Estem parlant de la salut de les persones, actualment els nivells de qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona són inacceptables per a la salut pública, s’ha convertit en la quarta causa de mort arreu del món, superada només per la pressió alta, la dieta i el tabaquisme”. Sanz ha afegit que “l’àrea metropolitana supera els límits de concentració en la mitjana anual d’òxid de nitrògen i en el cas de partícules en suspensió estan per sobre de les que indica l’UE; el 70% de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors de contaminació dels que recomana l’OMS”.

Sanz ha al·ludit al vot contrari d’ERC i al fet que no hagin presentat aI·legacions a l’ordenança que es proposa a aprovació definitiva a Esplugues tot dient que “Esplugues no és que haguem acceptat les al·legacions que ERC va fer a l’Ajuntament de Barcelona, sinó que hem consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona, amb Cornellà i resta de municipis com havia de quedar definitivament aquesta ordenança”. Sanz ha dit que “ens sobta i ens desagrada la postura en contra d’ERC, que a l’Àrea Metropolitana com en altres àmbits s’ha mostrat favorable, perquè precisament en aquestes qüestions, malgrat les diferències que hi puguin haver, sempre estem a temps de parlar, consensuar i arribar a acords”. Ha llegit un extracte del programa electoral d’ERC de maig de 2019 on plantejaven com una de les fites sobre mobilitat: “augmentar els àmbits de les zones protegides de baixes emissions”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha fet referència a les al·legacions que ERC va presentar a l’ordenança de ZBE aprovada a l’Ajuntament de Barcelona que s’han llegit a la part expositiva de l’ordenança i ha dit que “estem totalment a favor de crear ZBE i de crear dificultats al parc automobilístic per circular per les grans aglomeracions urbanes (...), el problema és que la concreció última d’aquesta mesura la trobem socialment injusta perquè no afecta tots els ciutadans de la mateixa manera”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha dit que l’ordenança ”és un primer pas d’un camí que no ha de tenir retorn, és una absoluta aposta a favor de la salut de tots els ciutadans, és irreversible”. Ha afegit que “seria desitjable que aquestes mesures no generin més bretxa social i d’exclusió” i al·ludint a la moratòria ha dit que “un any  és un temps massa breu per actualitzar el parc mòbil, sobretot en el sector del petit transport, marxants, firaires i en general dels autònoms”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha argumentat el vot favorable tot dient que ”la ZBE és una mesura de caràcter ecològic i sostenibilitat que hem d’implementar des d’ara i en el futur (...) per protegir la salut de les persones” i ha conclòs dient que “no defensarem mai el dret a contaminar, contaminar no és un dret”. També ha al·ludit a ERC dient que en el seu programa electoral municipal de 2019 portaven el tema de les ZBE.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha defensat que ”compartim la diagnosi però no compartim la forma d’encarar molts aspectes i els problemes que es detecten” i que abans que entri en funcionament “s’han d’oferir solucions alternatives de mobilitat abans de l’entrada en vigor de les sancions i les multes al conjunt dels usuaris.”

Moció sobre la ‘Llei Aragonès’

No ha prosperat la moció presentada per En Comú Podem sobre la Llei de contractes de serveis a les persones, ‘Llei Aragonès’, que només ha obtingut el vot favorable del grup proposant, mentre que PSC, Cs i PP s’han abstingut i ERC ha votat en contra.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B