Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple abril: Aprovat per unanimitat el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat

El plenari aprova modificacions de crèdit per realitzar diverses inversions de millora a carrers i equipaments de la ciutat

28 d'abril 2016

L'Ajuntament d'Esplugues ha aprovat per unanimitat de tot el consistori el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-2019, al ple municipal celebrat aquest dimecres 27 d'abril. La setmana passada, tots els grups municipals i els agents econòmics i socials presents a la comarca van subscriure el pacte econòmic que s'ha elaborat amb totes les aportacions que han fet durant els darrers mesos al document final. Aquest és el segon pacte econòmic que se signa a la ciutat, després del de l'any 2013-, i té per objectiu contribuir al progrés social i col·laborar en el creixement econòmic, impulsar l'economia i promoure l'ocupació.

Amb el nou pacte, es vol augmentar la capacitat municipal de donar resposta a necessitats sociolaborals de la ciutat, que es farà identificant aquelles actuacions que proposin solucions concretes que permetin avançar en la millora de l'ocupabilitat de les persones, la generació de nous llocs de treball i la competitivitat empresarial.

En el decurs del debat al plenari, per part de l'equip de govern municipal, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha remarcat la qualitat del contingut del pacte i que amb l'elaboració i signatura conjunta del pacte "hem pogut afrontar un dels problemes més greus que avui tenim: crear ocupació i distribuir riquesa". També ha volgut "agrair l'esforç que hem fet tots, no és el pla de cada grup municipal, però té el valor que és el pla que tots hem vist que s'ha de tirar endavant, i a més fer-ho anant de la mà amb les patronals i els sindicats. Anem en la direcció correcta. Ens queda molta feina al davant".

També per part de l'equip de govern, el portaveu de CDC, Santi Siquier, ha subratllat que "estem molt satisfets amb el pacte que hem signat, és molt necessari, ha de servir per incrementar el benestar social de la ciutadania" i ha apuntat que s'aprova "en uns moments en què estem deixant enrere la crisi".

El portaveu d'ERC, Oriol Torras, s'ha mostrat "satisfet" perquè el pacte s'ha aprovat "per consens i amb aportacions de tothom". També ha dit que espera que, a partir d'ara, es compleixi el contingut del pacte tot dient que "tan important és el contingut com el seguiment que se'n fa".

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que "amb l'experiència dels darrers 4 anys s'ha pogut millorar" el pacte econòmic. També ha remarcat que s'hagi signat entre tots, dient que "quan ens volem posar d'acord en coses que afecten la ciutat ho sabem fer".

En representació d'ICV, Elisabet Millà ha dit que "celebrem l'ampli consens que ha tingut el pacte, perquè suposa un compromís per part de tots per tirar-lo endavant. Esperem que ens posem a treballar a peu de carrer".

El portaveu de C's, Julio Roldán, ha manifestat que "ens felicitem d'aquest pacte treballat en consens en un assumpte prioritari com és la creació d'ocupació de qualitat i estable". També ha volgut remarcar que s'ha fet "tenint especial sensibilitat amb els grups de major dificultat com són els joves i les persones aturades de més de 55 anys i de llarga durada".

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit "el pacte no representa el nostre model, creiem que cal incentivar el cooperativisme com a model productiu, que és l'únic que garanteix la redistribució equitativa dels beneficis, però tot i així s'han recollit algunes propostes".

El portaveu de CE, Julián Carrasco, s'ha referit al "procés que comença ara de tractar d'incidir en polítiques perquè ningú en quedi fora de joc". També ha dit que la creació del "Consell Econòmic i Social, que no preveia l'anterior pacte, és un bon avenç perquè podrem fer un seguiment per veure si les polítiques que es van desenvolupant s'apliquen bé o no".

La regidora no adscrita Laura Benito ha remarcat que "el pacte pretén fomentar l'ocupació de qualitat a la nostra ciutat" i que enguany "s'ha comptat amb la participació de patronals i sindicats".

Canvis al grup municipal d'ICV

Al ple d'abril, ha renunciat al càrrec de regidora d'ICV Lídia Ibáñez per motius de salut. En una propera sessió plenària prendrà possessió la persona que la substitueixi a aquest grup municipal, que també l'integra Elisabet Millà.

Aprovació del Pla Local de Seguretat

En la sessió plenària s'ha aprovat el nou Pla Local de Seguretat 2016-2019 que marca una línia de continuïtat respecte dels dos plans de seguretat que hi ha hagut. S'ha aprovat amb el vot favorable de PSC, CDC, PP, C's, CE i la regidora no adscrita, mentre que s'han abstingut ERC i ICV i hi ha votat en contra la CUP.

En l'elaboració del pla hi han contribuït la Policia Local d'Esplugues, Mossos d'Esquadra i Cos Nacional de Policia, a la vegada que es va obrir un procés de participació ciutadana per tal que tothom que ho desitgés fes aportacions i pogués conèixer de prop el contingut del pla. El document que s'aprova ara ha estat redactat seguint les recomanacions de la Guia per a l'elaboració de plans locals de seguretat, proposada des del Departament d'Interior de la Generalitat. Això fa que Esplugues es posicioni al capdavant de la desena de ciutats de Catalunya que disposen d'un pla elaborat seguint aquestes recomanacions. El nou pla s'alinea amb els objectius estratègics del Pla d'Actuació Municipal, i es dóna compliment al mandat de l'article 10 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'Ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que estableix l'obligació de la Junta Local de Seguretat d'elaborar i aprovar els plans locals de seguretat. A Esplugues el pla fou aprovat en sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat de data 27 de gener de 2016.

Conveni amb la Diputació sobre habitatge

D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat un conveni de col·laboració entre amb la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) associat al SIDH. Gràcies a aquest conveni es podrà ampliar l'atenció a les persones que s'adrecen a l'Oficina Municipal d'Habitatge que actualment ja es dóna per sol·licitar informació i assessorament sobre temes relacions amb l'habitatge i que es troben amb dificultats de pagament de les seves quotes hipotecàries. El Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) es realitza de manera conveniada amb els Col·legis d'Advocats de la demarcació de Barcelona.

Modificació de crèdits

S'ha aprovat també una modificació de crèdits del pressupost municipal d'enguany, per un import de 4.620.252,51€, dels quals 4.247.513,32€ suposen un increment del pressupost i 372.739,19€ representen un canvi de destinació de partides ja existents. S'ha aprovat amb el posicionament a favor del PSC, CDC, ERC i la regidora no adscrita, mentre que s'han abstingut PP, ICV, C's i CE, i hi ha votat en contra la CUP.

La despesa corrent es modifica en 775.807,53€ per atendre fonamentalment a la resta de la paga extra de desembre de 2012 del personal municipal, segons la normativa aprovada (260.642,94€); així com despeses de manteniment i funcionament de l'Edifici Baronda; transferència entre partides per atendre bàsicament subvencions amb finalitats socials; despeses diverses per atendre despeses de seguretat i de promoció econòmica.

Les despeses d'inversions es modifiquen en 3.844.444,98€, per afrontar l'execució d'Inversions Financerament Sostenibles per un import de 2.817.845,06€, entre les quals destaquen: millora carrers Bruc, Vicenç Bou i Passatge Nebot; millora enllumenat av. Ciutat de l'Hospitalet; col·lector av. Cornellà; carril bici av. Països Catalans, Pont d'Esplugues i Laureà Miró; vestuaris camp de futbol Salt del Pi i Molí; millores a centres escolars; millores a casals de gent gran. També es preveu inversions a l'Edifici Baronda; elaboració de projectes tècnics destinats a instal·lacions esportives i específicament al CEM Can Vidalet, i també diversos projectes entre els quals destaquen l'adquisició d'un vehicle per a la Policia Local i projectes de millora d'equipaments culturals.

El finançament de la nova despesa es realitza amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals del pressupost 2015 per un import de 3.355.091,19€, així com amb noves subvencions (832.327,60€) i amb els ingressos derivats de nous preus públics (60.094,53€).

Modificació de l'ordenança d'estacionament a zona blava

S'ha aprovat inicialment modificar l'ordenança que regula l'estacionament a zona blava, amb l'objectiu d'ampliar els supòsits en què és possible evitar l'inici de l'expedient sancionador per manca de pagament o superació del temps autoritzat.

S'estableix l'abonament d'un import suficientment reduït com per resultar menys onerós que la satisfacció de l'import de la sanció corresponent en cas de no extreure tiquet d'estacionament al parquímetre. A partir d'ara es preveuen dos supòsits:

- Supòsit en què se sobrepassa el temps autoritzat: Sempre que el temps depassat no excedeixi del doble del temps autoritzat, la persona usuària podrà evitar l'inici de l'expedient sancionador si abona 5 €.
- Supòsit en què se sobrepassa el doble del temps autoritzat o no s'ha obtingut tiquet: la persona usuària podrà evitar l'inici de l'expedient sancionador si abona 10 €.

S'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, ERC, PP, ICV, CDC, C's, CUP i regidora no adscrita. CE va votar en contra.

S'ha aprovat també la modificació de l'ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, és a dir, zones blava i verda quan s'utilitzen per persones no residents. Es manté l'import de la taxa de zona verda aplicable a les persones residents amb distintiu. Aquest canvi respon al fet que, des de l'any 2008, no s'han modificat les tarifes, malgrat l'augment de les despeses i que, durant aquest mateix període, el tipus de gravamen de l'IVA ha passat a ser del 16% al 21%, que fins ara s'ha absorbit. Hi ha votat a favor PSC, CDC i ERC; s'ha abstingut ICV; i han votat en contra PP, C's, CUP, CE i la regidora no adscrita.

També s'ha aprovat la modificació de diversos preus corresponents als aparcaments municipals de pl. Catalunya, carrer Lleialtat i CEM Les Moreres. Hi ha votat a favor PSC, CDC i ERC; s'han abstingut ICV i CUP; i han votat en contra PP, C's, CE i la regidora no adscrita.

Mocions proposades al ple

Ha prosperat la moció presentada pels grups municipals del PSC, PP i CDC per l'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre municipi un espai lliure d'aquesta xacra. Hi han votat a favor els tres grups proposants i CE i la regidora no adscrita, mentre que s'han abstingut ERC i C's i han votat en contra ICV i CUP.

S'ha aprovat la moció dels grups municipals de CDC, PSC i ERC de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l'exercici de les professions de l'esport. Hi ha votat a favor els grups proposants i ICV, CUP i CE, mentre que s'han abstingut C's i la regidora no adscrita, i hi ha votat en contra el PP.

Ha prosperat la moció del grup municipal d'ERC sobre l'adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de la ciutat, que s'ha aprovat per unanimitat.

No s'ha aprovat la moció del grup municipal de Ciutadans en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística. Hi ha votat en contra PSC, ERC, ICV, CDC, CUP i CE, mentre que ha tingut el suport del grup proposant (C's), PP i la regidora no adscrita.

Per últim, s'ha aprovat la moció dels grups municipals del PSC, ERC, ICV, CDC, C's, CE i la regidora no adscrita en relació al preacord subscrit pels caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia. Tots els grups hi ha votat a favor, a excepció del PP que s'ha abstingut.

Aquí podeu veure les mocions presentades al Ple.

A continuació es pot veure el vídeo íntegre del Ple:

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B