Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple desembre: Llum verda als projectes constructius dels mercats municipals, que podrien iniciar les obres al febrer

S’aprova una nova ordenança de tinença d’animals que inclou el control d’excrements al carrer a través de l’ADN sanguini i garantir el benestar dels gossos

20 de desembre del 2018

En la darrera sessió plenària de l’any, celebrada el dimecres 19 de desembre, s’han aprovat els projectes constructius dels dos Mercats Municipals La Plana i Can Vidalet, que és previst que es comencin a construir el proper mes de febrer, una vegada aprovats definitivament. Hi han votat a favor PSC, Cs, ERC, PP, ICV i PDeCAT; en contra CUP i CE, i la regidora no adscrita i el regidor no adscrit no han volgut votar aquest punt de l’ordre del dia.

Les obres correran a càrrec de l’empresa LIDL Supermercados, SA, que per acord de la Junta de Govern Local del 24 de novembre del 2017 té adjudicades les concessions administratives per als dos mercats municipals, després que al febrer de 2017, el ple municipal declarés d’oportunitat i conveniència atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre una porció de l’edificació que s’ha de construir per ser destinat, en part al mercat municipal i en part a supermercat i a l’aparcament en soterrani per ambdós mercats.

D’acord amb les clàusules de la concessió administrativa, LIDL ha presentat un projecte bàsic i executiu de cadascun dels edificis, que són els que el ple ha aprovat inicialment.

Així mateix, s’ha aprovat iniciar l’expedient i aprovació del plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais dels dos mercats.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, s’ha referit a la previsió d’habitatge social a les plantes superiors que els dos projectes actual no contemplen, tot dient que “vam prioritzar la construcció dels dos mercats. Feia molt difícil que qualsevol operador tirés endavant els projectes, si ho haguéssim mantingut no tindríem ni mercats ni habitatge”. També ha expressat la voluntat de tirar endavant els dos mercats “de la mà dels paradistes, sinó no tindrien sentit” i ha posat en valor que “són equipaments comercials i de ciutat, cohesionadors als dos barris de Can Vidalet i La Plana”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “sempre hem manifestat la conveniència i la urgència d’acabar amb la provisionalitat dels mercats”, ha dit que “són projectes viables i cohesionadors als dos barris” i ha afegit que “ens hagués semblat millor” una previsió de major cimentació de cara a un futur.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que el seu grup votava que sí als dos dictàmens.

En nom del PP, Mercè Haro, ha expressat el seu vot a favor.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dir que “portem molts anys esperant la construcció dels mercats municipals i ho veiem com una bona notícia”, tot i que ha remarcat que és una llàstima que “no es planifiqui la construcció de futurs habitatges socials que són molt necessaris al municipi”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha fet referència a concessió administrativa per 50 anys, “hem estat convençuts des de l’inici d’aquest projecte” i ha afegit que, tot que “no permet arribar al grau de detall (d’incloure habitatge social com inicialment estava contemplat), però per contra ens permet finançar el mercat en sí, fer-ho assequible (...) i grans cohesionadors socials”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, s’ha referit als paradistes tot dient que “hi ha una part important que no estan gens d’acord amb el projecte que es planteja (...) i pateixen per l’afectació que tindrà aquest pla per la seva viabilitat”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha fet referència que “l’objectiu inicial no s’ha complert. El projecte era un altre, amb més calat i suport ciutadà, que era mercat i habitatge social” i ha demanat: “Facin la cimentació necessària per, a mig termini, poder fer equipaments i habitatges”.

La regidora no adscrita Laura Benito no ha emès posicionament de vot en aquest punt, argumentant que “ha faltat transparència en algunes qüestions d’urbanisme, no en aquest punt”.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha manifestat que no es posicionaria en els punts de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat per “haver perdut la confiança en la manera de fer del regidor d’aquest àmbit, però no pas en aquest punt que crec que ha estat exemplar i brillant”.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals

En la sessió del ple ordinari, s’ha aprovat inicialment una nova ordenança reguladora de la tinença d’animals, vista la necessitat que l’actual ordenança incorpori les novetats normatives produïdes des de la seva aprovació l’any 1999 i, sobretot, els canvis de mentalitat social sobre la tinença d’animals, les interaccions amb les persones i sobre l’ús de l’espai comú urbà. Hi han votat a favor PSC, Cs, PP, PDeCAT, CE i el regidor no adscrit; ERC s’ha abstingut; han votat en contra ICV i CUP; mentre que la regidora no adscrita no ha votat aquest punt.

Així mateix, es preveu dotar els serveis municipals d’eines, tant jurídiques com tecnològiques, que facilitin la detecció i reacció davant els comportaments incívics de les persones propietàries a l’espai públic, la ciutadania i, també, la resta d’animals, per tal d’evitar els efectes perjudicials en la seguretat i salubritat pública, la convivència ciutadana i la protecció i benestar dels propis animals. Aquestes eines consisteixen, entre d’altres, en identificar els animals de companyia mitjançant ADN sanguini dels gossos, ja que es considera que pot tenir efectes favorables, especialment en relació amb la salut i benestar d’aquests animals i també en el manteniment de les condicions de salubritat i neteja de l’espai públic.

La nova ordenança de tinença d’animals, a més de prohibir l’abandonament i el maltractament d’animals, tampoc permet l’exhibició d’animals salvatges en circs ni la seva entrada o instal·lació a la ciutat per garantir la seguretat ciutadana. Pel que fa al cens i identificació dels animals de companyia, s’obliga a les persones propietàries a inscriure al cens municipal els gossos, gats i fures que resideixin de manera habitual al municipi, i a identificar-los amb microxip i genèticament (ADN) mitjançant extracció de sang, així com “a l’obtenció de la certificació expedida per la persona facultativa veterinària que hagi realitzat l’extracció”. L’ADN podrà fer-se servir per identificar les deposicions d’animals que no hagin estat recollides de la via pública.

Amb caràcter general, la nova ordenança tipifica com a infraccions lleus (amb sancions que van de 100 a 400 euros), no tenir registrat l’animal, exhibir animals a aparadors de venda, fer exhibició ambulant com a reclam o no comunicar la desaparició, entre d’altres; com a greus (de 401 a 2.000 €), mantenir-los sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades, no vacunar-los, fer tir al colom, maltractar-los si comporta conseqüències greus per a la seva salut o fer-ne ús no autoritzat en espectacles; i com a molt greus (de 2.001 a 20.000 €), maltractar-los amb conseqüències molt greus per a la salut o organitzar baralles de gossos o altres animals.

La normativa recull un apartat propi sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, amb sancions que van d’entre 60,10 i 150,25 € per a infraccions lleus (passejar-los amb corretja o cadena extensible superior a dos metres, per exemple) fins a entre 1.502,53 i 30.050,61 € per a molt greus (fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades o participar en la realització de combats de gossos).

I pel que fa a infraccions de les disposicions de l’ordenança, van des de 150 € per infraccions lleus, com pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals o deixar miccionar fora dels llocs establerts i no netejar immediatament ruixant amb aigua; fins a entre 301 i 450 € per infraccions molt greus (reincidir en la comissió d’infraccions greus, com tenir possessió d’un animal de companyia no inscrit al registre censal municipal o el sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum).

Aquesta iniciativa normativa ha estat objecte de participació pública mitjançant el portal web municipal destinat a aquesta finalitat. El projecte de nova ordenança s’ha elaborat de manera que sigui ajustada a la normativa sectorial vigent. A partir d’ara, s’obrirà un període d’informació pública i al·legacions de 30 dies hàbils i, en cas que no se’n presentin, quedarà aprovada definitivament.

Quan entri en vigor la nova ordenança, s’informarà la ciutadania en una campanya que serà continuïtat de l’actual campanya de civisme.

Protocol Local per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista

El ple ha donat compte del Protocol Local per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista, una vegada finalitzat el procés d’elaboració i redactat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El protocol té com objectiu garantir una atenció coordinada davant situacions de violència masclista des dels diferents àmbits i serveis.

Modificació del servei de recollida de residus i neteja viària

Com a conseqüència de l’atorgament de la subvenció convocada per l’AMB en matèria de gestió de residus per als municipis de l’àmbit metropolità per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018 per un import màxim de 311.405,90 €, el ple ha aprovat la modificació del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària en els termes previstos en els plecs de condicions que el regulen. La modificació del contracte consisteix en l’avançament del pagament de la inversió de conceptes relacionats amb el foment de la recollida selectiva dels grans productors i la contractació de dos inspectors/informadors, per donar suport a la fase d’implantació, valoració i seguiment d’aquest projecte subvencionat. Hi han votat a favor PSC, Cs i PDeCAT; en contra ICV i CUP; s’han abstingut ERC, PP, CE i la regidora no adscrita, mentre que el regidor no adscrit no ha votat.

Així mateix, amb la finalitat d’adaptar la recollida de residus, així com també poder tenir més flexibilitat a l’hora de decidir en quin costat se situa l’estacionament d’un carrer, i aprofitant que els plecs de condicions preveien la compra de quatre camions de recollida de residus, es considera tècnicament que un d’aquest nous vehicles sigui de recollida a esquerra.

Amb l’execució d’aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària en un import total 13.837.829,78 € IVA inclòs, que suposa una modificació a la baixa de - 8.520,46 €, adjudicat a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.

Ampliació de subvencions per mobilitzar habitatges buits

S’ha aprovat ampliar la finalitat de la subvenció adreçada a la mobilització d'habitatges buits per allotjar persones en risc d'exclusió residencial concedida a l’entitat Fundació Privada Habitat 3 Tercer Sector Social, davant la necessitat de donar resposta a les emergències habitacionals que gestionen els Serveis Socials municipals. L’objectiu és incloure la gestió del seguiment social de les unitats familiars que estiguin ocupant habitatges de propietat municipal declarats d’inserció social. Hi han votat a favor PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT, CE i la regidora no adscrita; s’ha abstingut ICV; ha votat en contra la CUP; i no ha emès vot el regidor no adscrit.

Aparcament del CEM Les Moreres

S’ha aprovat mantenir com a obligació de la Societat municipal mixta Progeser la gestió i explotació de la planta destinada a aparcament de vehicles del CEM Les Moreres, com a part integrant del servei integral d’aparcaments. L’Ajuntament és titular de l’aparcament situat a la planta soterrània d’aquest equipament municipal. S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, PP, ICV, PDeCAT i CE; l’abstenció de Cs, ERC, CUP i la regidora no adscrita, mentre que el regidor no adscrit no ha votat.

Modificació i pròrroga del conveni amb Asproseat Proa

S’ha aprovat la modificació i pròrroga del conveni subscrit amb la Fundació Asproseat Proa Esplugues en matèria d'integració sòcio-laboral de persones amb discapacitat. Hi han votat a favor tot el consistori, a excepció del regidor no adscrit que no ha emès vot.

L’agost de 2001, l’Ajuntament i la Fundació Privada Proa van subscriure un conveni per a la realització d’un projecte d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica mitjançant el manteniment de les zones verdes, realitzant treball productiu en entorn obert, de manteniment de la jardineria de zones verdes situades en escoles i instituts públics i poliesportius de la ciutat, que contempla entre d’altres l’aportació d’una subvenció de l’Ajuntament per l’import total del projecte. Ara s’ha modificat el conveni incrementant les hores de consergeria dins el període actual; s’ha incrementat la subvenció actual i s’ha prorrogat fins a 31 de desembre de 2019.

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció del regidor no adscrit, Albert Comellas, de suport als catalans presos preventius vaguistes de fam. Hi han votat a favor el regidor proposant CUP i CE; en contra PSC, Cs i PP; i no han volgut votar ERC, ICV i PDeCAT.

S’ha aprovat la moció d’ ERC per a l’elaboració d’un pla plurianual de millores pendents per a la supressió de barreres arquitectòniques i altres adaptacions. Hi han votat a favor tot el consistori, a excepció del regidor no adscrit que no ha votat.

S’ha desestimat la moció del PDeCAT de suport a la decisió dels presos polítics d’iniciar una vaga de fam. Hi han votat a favor PDeCAT, ERC, ICV, CUP i CE; en contra PSC, Cs, PP i el regidor no adscrit.

No ha prosperat la moció d’ ICV, que han subscrit CE i CUP, per fer accessible el dret a l'habitatge digne. Hi han votat a favor els grups proposants, ERC, PDeCAT i el regidor no adscrit; mentre que hi ha votat en contra PSC, Cs i PP.

S’ha aprovat la moció del PSC, que han subscrit Cs, CE i PP, per exigir a la Generalitat beques menjador per a les escoles bressol públiques. Hi han votat a favor els grups proposants, ICV i CUP; mentre que s’han abstingut ERC i PDeCAT; i el regidor no adscrit no ha votat.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B