Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

AJUTS COVID - Per a famílies

SuperheaderAjutsfamilies.png

 

HEADERSwebQESAJUTFAMILIES.png

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ofereix una ajuda econòmica per atendre les necessitats bàsiques de les unitats familiars que s'han vist abocades a una situació de vulnerabilitat econòmica per haver patit una disminució dels seus ingressos habituals a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

 

PD_quihopotdemanar.png

Aquelles unitats familiars en les quals com a mínim un dels seus membre es trobi o s’hagi trobat en alguna de les següents situacions:

· Persones que es trobin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques o de producció o derivades de força major relacionades amb el COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i la data de sol·licitud d’aquest ajut o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.

· Persones que hagin finalitzat contracte de treball amb posterioritat al 14/03/2020 i que es trobin en situació d’atur i inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de la presentació de sol·licitud d’aquesta subvenció.


PD_requisits.png

· La unitat familiar ha d'estar empadronada a la ciutat d'Esplugues de Llobregat abans del 07/04/2021.

· Els ingressos de la unitat familiar no poden superar:

En el cas d'unitat familiar matrimoni o parella estable legalment constituïda:

a) 1 membre = 1.422,80 €/mensuals
b) 2 membres = 1.497,80 €/mensuals
c) 3 membres (fill o filla) = 1.647,80 €/mensuals
d) 4 membres (fill o filla) o més = 1.797,80 €/mensuals

En el cas d'unitat familiar monoparental, en defecte de matrimoni o parella estable legalment constituïda, o en els casos de separació legal:
a) 1 membre = 1.422,80 €/mensuals
b) 2 membres (fill o filla) = 1.572,80 €/mensuals
c) 3 membres (fill o filla) o més = 1.722,80 €/mensuals

· La unitat familiar no pot disposar de fons propis, en comptes bancaris o altres productes financers similars, superiors als 5.000,00 €.

· S'ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.


QUANTIAAJUT.png

400 € per unitat familiar. Aquest import es veurà incrementat en un 10% per cada fill o filla menor de 18 anys, o majors d’edat amb grau de discapacitat on consti el reconeixement de necessitat de tercera persona.

 

QUANHOPUCDEMANAR.png

Des del dia 20 d'abril fins al 30 de novembre de 2021.

 

ARXIUSENLLACINTERES.png

BASES

CONVOCATÒRIA

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B