Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Juliol de 2020
32. Acords de junta de govern Actes Juliol de 2020

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern Acords Juliol de 2020
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Juliol de 2020
36. Convocatòries de sessions del Ple

Convocatòries

Juliol de 2020
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Actes 31 de Desembre de 2017
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 31 de desembre de 2018
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Llista de sentències 17 de juliol de 2020
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens Juliol de 2020
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Juliol de 2020
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Juliol de 2020
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Juny de 2020
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Desembre de 2019
46. Plecs de clàusules generals
Plec Gener de 2019
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons Desembre de 2019
48. Tipus impositius
Tipus impositius Octubre de 2019
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives Novembre de 2019
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

Gener de 2020
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 31 de desembre de 2018
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Gener de 2020
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Gener de 2020
54. Planejament urbanistic Planejament Gener de 2020
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació Gener de 2020
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Desembre de 2018
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Desembre de 2018
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 11 de març de 2019
59. Quadre de classificació documental Quadre 11 de març de 2019
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 11 de març de 2019
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat