Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Febrer de 2019
32. Acords de junta de govern Actes Febrer de 2019

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern Acords Novembre 2017
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Gener de 2019
36. Convocatòries de sessions del Ple

Convocatòries

Gener de 2019
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Actes 31 de Desembre de 2017
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 31 de desembre de 2018
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Llista de sentències 12 d'abril de 2019
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens 7 de febrer de 2019
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Gener de 2019
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Gener de 2019
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Març de 2019
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Gener de 2019
46. Plecs de clàusules generals
Plec Gener de 2019
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons Maig de 2018
48. Tipus impositius
Tipus impositius Maig de 2018
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives Setembre de 2018
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

Juliol de 2018
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 31 de desembre de 2018
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Desembre de 2018
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Desembre 2018
54. Planejament urbanistic Planejament Desembre de 2018
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació Juny de 2018
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Desembre de 2018
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Desembre de 2018
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 8 de gener de 2018
59. Quadre de classificació documental Quadre 8 de gener de 2018
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 8 de gener de 2018
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat