Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Juny de 2022
32. Acords de junta de govern Actes Juliol de 2022

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern Acords Juny de 2021
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Juliol de 2022
36. Convocatòries de sessions del Ple

Convocatòries

Juliol de 2022
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Actes 31 de Desembre de 2017
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 31 de desembre de 2018
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Sentències

8 de març de 2021
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens Febrer de 2022
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Juliol de 2021
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Juliol de 2021
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Gener de 2021
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Juny de 2021
46. Plecs de clàusules generals
Plecs Gener de 2022
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons Desembre de 2020
48. Tipus impositius
Tipus impositius Febrer de 2021
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives Maig de 2021
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

Març de 2021
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 31 de desembre de 2018
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Gener de 2020
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Gener de 2021
54. Planejament urbanistic Planejament Gener de 2021
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació Gener de 2021
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Desembre de 2018
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Novembre de 2018
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 07 de gener de 2021
59. Quadre de classificació documental Quadre 07 de gener de 2021
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 07 de gener de 2021
Anterior Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B