Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Indicadors del Mapa Infoparticip@

Qualitat i transparència de la comunicació pública

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?L'alcaldessa
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? Biografia i currículum de l'alcaldessa
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Govern
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? Govern
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Ple
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? Ple
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) Retribucions dels càrrecs electes
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)? Declaracions
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? Agenda
10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? Dades
11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
Ple

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Ple

Junta de Govern

Comissions informatives

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Ple

Junta de Govern

Comissions informatives
14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats

Organigrama del Govern

Organització, responsabilitats i funcions del Govern

15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? Plens
16. Es publiquen les Actes del ple municipal?

Ordre del dia i Actes dels Plens

Vídeo actes dels Plens

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? Juntes de Govern
18. Es publica el Pla de Govern?

Seguiment de l'actuació municipal (PAM 2019-2023)

19. Es publica la normativa municipal? Seu electrònica > Normativa municipal

20. Es publica la normativa urbanística?

Geoportal urbanístic

Normativa urbanística

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? Pressupost 2020
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? Execució del pressupost
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) Modificacions Pressupostos municipals
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? Informes d'Estabilitat pressupostària
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? Dades econòmiques Pressupostos
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? RLT i retribucions
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, i/o assessors dels grups polítics si es el cas, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) Càrrecs
28. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) Oferta pública de treball
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? Inventari general
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? Perfil contractant
31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? Període mitjà de pagament

32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

Subvencions
33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat) Convenis
34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) Cost i característiques

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?www.esplugues.cat
36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Notícies

Espai d'opinió dels grups municipals
37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del Ple?

Notícies

38. Es publica informació sobre la història del municipi?

Esplugues, ciutat històrica

39. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, les activitats econòmiques, culturals?

La ciutat

Esplugues en xifres

40. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes? L'Agenda
41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? Departament de Comunicació

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

42. Es dóna informació específica sobre el reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Participació i associacionisme: normativa

Processos participatius

43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? Directori d'entitats
44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Processos participatius

45. S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local ?
Participa
46. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Cartes de Serveis

Compromisos

47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Enquestes

Queixa /suggeriment

48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Avaluació dels serveis

 

SEGELL INFOPARTICIP@: L'Ajuntament d'Esplugues compleix amb el 100% dels indicadors del Mapa Infoparticip@ i, per tant, amb el Segell Infoparticip@ amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s'adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat