Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Indicadors del Mapa Infoparticip@

Qualitat i transparència de la comunicació pública

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?L'alcaldessa
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? Web de l'alcaldessa
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Govern
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? Govern
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Ple
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? Ple
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) Retribucions dels càrrecs electes
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? Declaracions
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? Agenda
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria). Dades
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal). Ple

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? Organització municipal
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? Organització municipal
14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

Organigrama tècnic

Organigrama del Govern

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals? Plens
16. Es publiquen les Actes del ple municipal? Plens
17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? Juntes de Govern
18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

Seguiment de l'actuació municipal

Plans directors

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? Geoportal urbanístic

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

Seu electrònica > Normativa municipal

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? Pressupostos
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? Execució del pressupost
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) Pressupostos municipals
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? Dades econòmiques
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? Dades econòmiques
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? RLT i retribucions
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) Càrrecs
28. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) Oferta de treball
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? Inventari general
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? Perfil contractant
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? Perfils de contractant

32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

Perfils de contractant
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? Perfils de contractant
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? Relació de proveïdors
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? Període mitjà de pagament
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat) Subvencions
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat) Convenis
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) Cost i caracterísitques

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?www.esplugues.cat
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Notícies

Espai d'opinió dels grups municipals
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Notícies

Vídeos dels plens

Convocatòries i actes dels Plens

42. Es publica informació històrica sobre el municipi? Esplugues, ciutat històrica
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...? La ciutat
44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes? L'Agenda
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas). Departament de Comunicació

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

Participació i associacionisme: normativa

Processos participatius

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

Espais estables de participació

Participació

48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

Espais estables de participació

Actes

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? Directori d'entitats
50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Processos participatius

Facebook Policia Local

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

Serveis

Compromisos

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Enquestes

Queixa /suggeriment

 

SEGELL INFOPARTICIP@: L'Ajuntament d'Esplugues compleix amb el 100% dels indicadors del Mapa Infoparticip@ i, per tant, amb el Segell Infoparticip@ amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s'adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat