Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació sobre la Corporació municipal

Les dades bàsiques de tots i cadascún dels órgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com enllaços als webs del mateixos

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
A.1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/ssa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Dades biogràfiques

Gener de 2019
2. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/ssa

Agenda de l'alcaldessa

Gener de 2019
3. Es publica de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/sa, i de la resta de càrrecs electes de l'Ajuntament.

 


4. Es publica la Relació de Llocs de Treball, així com la relació individualitzada de càrrecs de confiança  o personal eventual,  i import individual o col·lectiu de les seves retribucions

RLT

Gener de 2018
5. Les dades bàsiques de tots i cadascún dels órgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com enllaços als webs del mateixos

Organs descentralitzats

Gener de  2018
6.

La Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels órgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complert,  indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existentes

Personal dels organismes Gener de 2018
7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (al menys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si en hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix. Retribucions
8.
El Registre d'Interessos d'Activitats i de Bens dels Alts càrrecs de l'Ajuntament. Registre d'interessos Gener de 2019
A.2. Informació sobre planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. la Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratégic) municipals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució de objectius obtinguts

Agenda 21 Local

Pla estratègic municipal
Gener de 2018
10. Un organigrama actualitzat que permeti comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents órgans de govern i les seves respectives funcions, incloent en el seu cas les Juntes de Districte o o barris, així como coneixer les seves relacions de dependencia. Organismes

Gener de 2018

 

11. Es publica la política o la forma de portar a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'ajuntament. Arxiu

Gener de 2018

12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d' Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en régimen d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent régim en cadascún d'ells. Immobles
Gener de 2018
13. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent en el seu cas els dedicats a serveis públics) Vehicles Gener de 2018
14. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament Inventari de béns Gener de 2018

 

A.3. Informació sobre òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials municipals

15. Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP) Codi Març de 2016
16. Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals Ordres del dia Febrer de 2019
17. Actes íntegres dels Plens Municipals Actes Febrer de 2019
18. Acords complets de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple Actes Febrer de 2019
19. Arxius d'audio  o dels videos de les sessions dels Plens municipals Vídeos Gener de 2019
20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenció, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web i no puntuarà com part de l'índex) Resolucions 5 d'abril de 2019
21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autorizacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no en hi hagués,  es publicarà expressamente en la web). Compatibilitat
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat