Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

F. Indicadors Llei de Transparència

Anterior Inici

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

F. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
F.1. Visibilitat , canals i característiques de l'accés a la informació pública
65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, medis i temps previst per a la seva consecució

Plans directors

Projectes/actuacions

Març de 2017
66. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar al personal responsable dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència
Organigrama Desembre de 2017
67.

Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, un cop són definitius

Informes Intervenció Novembre 2017
F.2. Contractes, convenis i subvencions
68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, en el seu cas, s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris Perfil del contractant Gener de 2018
69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats Perfil del contractant Desembre de 2017
70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris Perfil del contractant Desembre de 2017
71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic Perfil del contractant Desembre de 2017
72. Es publica la llista dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudes Convenis Desembre de 2017
73. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris Subvencions i ajuts Gener de 2018

 

F.3. Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
74. Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes,  i en el seu cas, Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix. Retribucions Maig de 2017
75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en el cas de l'abandonament dels càrrecs Nota Gener de 2016
76. Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat a la Llei de Bases de Règim Local) Declaracions Gener de 2018
F.4. Informació econòmica i pressupostària
77. Es publica la llista d'Immobles (oficines, locals, etc.), tan propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament. Inventari Desembre de 2017
78. Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
79.

Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultats econòmico-patrimonials, memòria i liquidació del pressupost)

Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
80. Es publiquen els Informes d'Auditoria de Comptes i/o els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal Sindicatura de Comptes Novembre de 2017
Anterior Inici
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B