Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

E. TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
E.1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
60. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els plànols i mapes que els detallen
Urbanisme Gener de 2016
61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al mediambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d' impacte ambiental, paisajístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament al web).

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016
62. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU y els Plans parcials aprovats

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Gener de 2016
63. Es publica informació detallada dels Convenis urbanístics de l'ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

Convenis

Desembre de 2019
64.

Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Maig de 2016E.2. Informació sobre licitacions d'obres públiques
65. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques Projectes Gener de 2016
66. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants Projectes Gener de 2016
67. El llistat d'empreses que han concorregut a cada una de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament. Contractació Gener de 2016
68.

La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

Contractació
E.3. Urbanisme i obres d'infraestructura
69. Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques Perfil del contractant Desembre de 2017
70. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants Perfil del contractant Desembre de 2017

71.

Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos d'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicarà al web els conceptes inclosos com Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).
F.4. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
72. La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fácilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'acces a la informació i per  facilitar l'accés a aquest procediment administrativo Dret d'accés Juliol de 2020
73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per al exercici del dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/ada informació sobre les passes a seguir, horaris i requisits. Procediment Juliol de 2020
74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació pública Canal electrònic Juliol de 2020
75. El canal electrònic de sol·licituds d' accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una direcció d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals Canal Juliol de 2020
76. El canal electrònic de sol·licituts d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/ada, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació. Carpeta ciutadana Juliol de 2020
77. Es facilita des del web (o en el seu cas el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accesible per la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació Canal de queixes Setermbre de 2020
F.2. Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
78. Es difon d'una forma senzilla i clara en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació Procediment
79. Està operativa i clarament visible en el web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació Dret accés
80. Es publicita en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral al menys, de dades relatives a: Número de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituts d'accés a la informació rebudes
Anterior Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B