Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

C. Transparència econòmico-financera

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

C. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA
C.1. Informació comptable i pressupostària
37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostaries i informació actualitzada (al menys trimestralment) sobre el seu estat d'execució. Pàgina pressupostos municipals Novembre de  2019
38. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcaldessa o Regidor Delegat. Pàgina pressupostos municipals Juliol 2019
39. Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartado específico de la web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament al web), i no puntuarà como part de l'índex.

Pressupostos


40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals) Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
41. L'indicador financer de capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
42.

L' entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

Retiment de compte general Octubre 2019
C.2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
43. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat económico-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost). Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2019
44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconogudes netes (Capítol VI y VII)/Nº habitants). Pàgina pressupostos municipals Gener de 2020
45. Es publica la informació sobre el període mig de pagament a proveidors d' acord amb la normativa d'estabilitat pressupostaria. Període mitjà de pagaments Abril de 2019
46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors Novembre de 2017
47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i les de Fiscalització por part dels Órgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament como les de les entitats del sector públic municipal. Novembre de 2017
Anterior Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B