Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Consells municipals sectorials

Participació als Consells Municipals Sectorials


Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta sobre diferents sectors d'actuació de gran interès per a la ciutat.

Tenen el caràcter d’òrgans consultius permanents i tenen per objecte canalitzar la participació, tant de la ciutadania com del món associatiu en els assumptes municipals, d'aquesta manera es constitueixen com a mecanismes impulsats per l'ajuntament amb la finalitat de dinamitzar la democràcia local.

Quan al seu procediment de creació, s'atribueix al Ple de l'Ajuntament, mitjançant un acord de majoria absoluta dels seus membres i com a mínim, establirà:

1.- Denominació.
2.- Àmbit sectorial d’actuació del Consell.
3.- Finalitats.
4.- Atribucions, que únicament seran de caràcter informatiu o consultiu,
no resolutives.
5.- Composició. En tot cas, la presidència correspondrà a l’alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui, i formaran part de l'òrgan col·legiat, representants tots els grups polítics, així com de les entitats associatives que en cada cas correspongui. També estaran integrats per veïns i veïnes interessades i per representants de les entitats i associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues, en la forma que s’estableixi a l’acord de creació.

Actualment, la majoria dels àmbits disposen de consells sectorials en ple funcionament. Si voleu informació relativa a algun d'ells podeu adreçar-vos als tècnics de referència.

La seva definició, funcionament i altres característiques resten al Reglament d'organització municipal.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B