Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Consells municipals sectorials

Participació als Consells Municipals Sectorials


Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta sobre diferents sectors d'actuació de gran interès per a la ciutat.

Tenen el caràcter d’òrgans consultius permanents i tenen per objecte canalitzar la participació, tant de la ciutadania com del món associatiu en els assumptes municipals, d'aquesta manera es constitueixen com a mecanismes impulsats per l'ajuntament amb la finalitat de dinamitzar la democràcia local.

Quan al seu procediment de creació, s'atribueix al Ple de l'Ajuntament, mitjançant un acord de majoria absoluta dels seus membres i com a mínim, establirà:

1.- Denominació.
2.- Àmbit sectorial d’actuació del Consell.
3.- Finalitats.
4.- Atribucions, que únicament seran de caràcter informatiu o consultiu,
no resolutives.
5.- Composició.

En tot cas, la presidència correspondrà a l’alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui, i formaran part de l'òrgan col·legiat, representants tots els grups polítics, així com de les entitats associatives que en cada cas correspongui. També estaran integrats per veïns i veïnes interessades i per representants de les entitats i associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues, en la forma que s’estableixi a l’acord de creació.

Actualment, la majoria dels àmbits disposen de consells sectorials en ple funcionament. Si voleu informació relativa a algun d'ells podeu adreçar-vos als tècnics de referència.

La seva definició, funcionament i altres característiques resten al Reglament d'organització municipal.

 

CONSELLS MUNICIPALS SECTORIALS

Consell de Cohesió Social

La periodicitat del consell de cohesió social és trimestral i sempre que hi hagi algun tema que requereixi convocar al Consell a criteri de la Presidenta de l'Àmbit d'Acció Social.

El Consell de Cohesió neix de la transformació i ampliació del Consell de Salut, en el moment que la Llei de Serveis socials recomana establir espais de participació de serveis socials amb la ciutadania. En formen part totes les entitats d'Esplugues de l'Àmbit social i de salut.

Els objectius del Consell són:
- Col·laboració en la elaboració de programes i projectes de cohesió social.
- Col·laboració en la implementació dels programes i projectes de cohesió social.
- Col·laboració en el seguiment i reprogramació dels programes i projectes de cohesió social.

El Consell és presidit per la regidora de Serveis Socials i Salut Pública, Sra. Sara Forgas Úbeda.

 

Consell de Cooperació

La participació ciutadana és el dret de les persones, les entitats i les associacions a intervenir en els assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions pel que fa a aquests assumptes. L’Ajuntament d’Esplugues va acordar crear una sèrie de mecanismes destinats a desenvolupar la democràcia municipal, tal com estableix el Reglament Orgànic Municipal.

Aquest Reglament articula la funció consultiva, assessora i de col·laboració amb el govern municipal de les persones, les entitats i les associacions mitjançant consells sectorials. El Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament tracta les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament

Es tracta, doncs, d’un instrument de participació ciutadana a través del qual es coordina l’acció en l’àmbit de la cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la democràcia gràcies a la participació ciutadana.

Es constitueix l'any 1995 i es fan reunions cada dos mesos al Saló de Plens de l’Ajuntament.

El Consell està presidit per la Regidora de Cooperació al Desenvolupament.

Consell de Cultura

El Consell Municipal de Cultura te per objectiu promoure, potenciar, enriquir i i facilitar la participació ciutadana en relació a l'activitat cultural de la ciutat. És un òrgan permanent i de participació sectorial.

El Consell es convoca amb caràcter ordinari en funció del calendari de festes tradicionals i populars, els dilluns a les 20.00 hores, i amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, amb la participació de representants de les entitats i associacions de cultura i obert a tota la ciutadania. Les reunions tenen lloc a les dependències del casal de cultura Robert Brillas.

El Consell està presidit per la Regidora de Cultura Sra. Maribel Aguilera Mulero.

 

Consell de les Dones

El Consell Municipal de les Dones es va constituir l’any 1999 amb l’objectiu de promoure i facilitar la participació ciutadana en relació a tots els aspectes vinculats a l’àmbit de les dones. És un òrgan permanent i de participació sectorial.

El Consell es convoca amb caràcter ordinari amb una periodicitat trimestral, dijous a les 19.00 hores, i amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, amb la participació de representants de les Associacions de Dones i oberta a tota la ciutadania.

El Consell és presidit per l’Alcaldessa i Regidora de polítiques de Dones i Usos del Temps, Sra. Pilar Díaz Romero.


Consell Esportiu

El Consell Municipal de l'Esport es va constituir l’any 2010 amb l’objectiu de compartir les inquietuds i projectes dels diferents agents esportius que configuren el Sistema esportiu local. És un òrgan consultiu permanent i de participació sectorial.

El Consell es convoca amb caràcter ordinari amb una periodicitat trimestral i amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, amb la participació de representants de les entitats esportives locals i oberta al conjunt de la ciutadania.

El Consell és presidit per la Regidora d'Esports, Sra. Montserrat Zamora i Angulo.

 

Consell Escolar

Els Consells escolars municipals van iniciar el procés de constitució al curs 1988-1989, després que el Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulés les seves bases generals d’organització i de funcionament, i que aquestes bases fossin desplegades per cada municipi mitjançant el seu propi reglament.

El Consell Escolar Municipal d’Esplugues de Llobregat es configura com l’organisme de consulta i de participació de tots els sectors vinculats en la programació de l’ensenyament no universitari dins el terme municipal d’Esplugues de Llobregat. Hi està representada la comunitat educativa d'Espluges: centres escolars de primària i secundaria (mestres, professors, pares, ampas), alumnes, regidors de l'Ajuntament, ensenyaments no reglats (entitats, bressols, centre recursos), sindicats y personal de serveis.

Objectius del Consell Escolar:
a)    Mantenir un espai d’informació, estudi i discussió entre l’Administració Local i els diversos sectors de la Comunitat Educativa sobre totes les actuacions que afecten als Centres Educatius de la Ciutat
b)    Possibilitar que les línies d’actuació del Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat comptin amb la consulta i l’assessorament dels sectors implicats
c)    Sensibilitzar a la Comunitat escolar de la importància de la seva participació en el procés educatiu i la gestió dels centres
d)    Fomentar canals de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions educatives, de caràcter municipal

La funció principal del Consell Escolar Municipal és la de coordinar la Comunitat Educativa Local en un espai comú de trobada de tots els sectors, cercar consensos i informar sobre temes educatius de l’àmbit municipal i del Departament d’Educació.

La participació de la Comunitat Educativa Local en la programació de l’ensenyament no universitari es realitzarà a través de les funcions pròpies del Consell Escolar Municipal (assessorament, consulta, proposta i informació) en les qüestions següents:
a)    Els convenis i els acords de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les institucions i organismes educatius que afectin l’ensenyament dins l’àmbit educatiu d’Esplugues de Llobregat
b)    Les actuacions i les normes municipals que afectin a serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels Centres docents
c)    Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament
d)    La planificació de les campanyes de matriculació (oferta de places i el procés d’admissió d’alumnes)
e)    L’emplaçament dels centres educatius d’Esplugues de Llobregat
f)    Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afectin la conservació, vigilància i manteniment adequats dels centres docents
g)    El foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, pedagògica i la defensa de l’escola activa, democràtica, científica, crítica i no discriminatòria, tot potenciant l’adaptació de la programació al medi
h)    El desenvolupament de propostes i informes d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumnat
i)    L’aplicació dels Concerts Educatius

Durant el mandat del mandat 2015-2019 es constitueix el 22 de gener del 2018.

 

Consell de Gent Gran

El Consell de la Gent Gran es va constituir l'any 1999, és un òrgan consultiu i participatiu de la gent gran. L'objectiu del Consell és crear un espai participatiu on estiguin representats totes les entitats que treballen per la gent gran i entitats formades per gent gran, a més de persones que estan molt vinculades a la ciutat i volen formar part d'aquest, per tal de fer-los partícips de les accions que es porten a terme en la nostra ciutat i vetllar per la gent gran del municipi.

El Consell de gent gran es convoca amb caràcter ordinari cada dos mesos, els dijous al matí en el Saló de Plens, i amb caràcter extraordinari sempre i quan es valori necessari.

El Consell és presidit per la Regidora d'Acció Social, Sra. Sara Forgas Úbeda.

Consell de Nova Ciutadania

Òrgan consultiu i de participació sectorial creat per donar veu a totes les entitats i persones que treballen perquè Esplugues sigui una ciutat plural i integradora amb les persones estrangeres nouvingudes i en general amb totes les cultures.

Els objectius del consell de nova ciutadania estan alineats amb les línies d'acció del servei d'acció comunitària i nova ciutadania:
- Treballar per la llibertat, igualtat de drets, deures i oportunitats per a totes les persones estrangeres nouvingudes
- Combatre els rumors i estereotips envers el col·lectiu estranger i per tant lluitar contra el racisme
- Promoure accions i iniciatives que fomentin la interculturalitat i la convivència ciutadanes
- Treballar per l'acollida, la integració i la participació socials de les persones estrangeres immigrades

Consell de Seguretat Ciutadana

El Consell de Seguretat Ciutadana es va crear per acord del Ple municipal de data 25 de maig de 1993, mitjançant el qual s'aprovà un dictamen de constitució d'un òrgan de participació ciutadana en els temes relatius a la seguretat pública. El Consell de Seguretat Ciutadana és un òrgan de caràcter i representatiu, es reuneix dos cops l'any, de forma ordinària, en el primer mes de cada semestre natural.

Composició:

L'alcaldessa presideix el Consell, amb veu i vot. Els vocals permanents, també amb veu i vot, són: el delegat territorial del Govern de la Generalitat (pot delegar la seva representació en el subdirector o subdirectora general); el regidor delegat en matèria de seguretat ciutadana; els portaveus dels Grups polítics municipals; els regidors de Districte; la inspectora cap de l'ABP d'Esplugues - Sant Just, Policia de la Generalitat (PG)- Cos Mossos d'Esquadra (CME) acompanyada del sotsinspector, sotscap; l'inspector cap de la Policia Local, acompanyat dels comandaments de les tres Seccions operatives; el comissari del Cos Nacional de Policia (CNP) cap de la Comisaria de Cornellà - Baix Llobregat. També hi participen amb veu, però sense vot, representants de les Associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar; la directora de Comunicació, i el director dels Serveis Administratius, que exerceix de Secretari.

Funcions:

- Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu.
- Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els plans d'actuació específics que escaiguin en l'àmbit respectiu.
- Conèixer els plans d'emergència i els plans o les mesures de seguretat viària, de seguretat dels esdeveniments esportius i de joc i espectacles.
- Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el municipi.
- Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
- Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els serveis de seguretat
- Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament.
- La resta de funcions que els encomani la normativa vigent.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B