Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Ocupació

Benvinguda

OCUPACIÓ

Ofertes ocupacióEl desenvolupament socioeconòmic és un objectiu essencial per al benestar i la cohesió de les persones i la societat i per al progrés sostenible de la ciutat. Per assolir aquest objectiu, l'Ajuntament d'Esplugues ofereix diferents serveis adreçats a la població treballadora, ocupada o en situació d'atur, com ara l'assessorament per dissenyar el projecte professional i la formació tècnica i transversal, elements claus de la inserció laboral.

Alhora, desenvolupem diferents actuacions d'apropament al teixit empresarial local, com a àmbit fonamental del progrés de la ciutat. La innovació en procesos i tecnològica i la colaboració en el procés de selecció dels recursos humans de les empreses formen part dels projectes i serveis emprats per donar suport al sector empresarial de la nostra localitat.

Els serveis abans esmentats es presten en un equipament municipal, l'Edifici Puig Coca. En aquesta web trobareu informació d'aquests serveis, documents i adreces web relacionades amb l'àmbit de l’ocupació local.

Més informació:

Servei de Promoció Econòmica: ocupacio@esplugues.cat  // 933713350 (ext. 1124)

Documentació a la seu electrònica/Tràmits/Ocupació: seu electrònica

Presentació d'ofertes de treball a través de la web municipal
PACTE PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE QUALITAT D’ESPLUGUES 2016-2019

Línia 1. Promoció de l’activitat econòmica del territori

 

1) Programa de serveis municipals i subvencions a l’empresa

 

1. Atenció a les empreses. 

 

 • Oferir atenció personalitzada i assessorament per part de l’Ajuntament. Promoure acords supralocals per potenciar el servei d’atenció a l’empresa.

 

 • Incorporar un servei d'acompanyament a les empreses en la detecció de convocatòries de finançament/subvenció d’interès i la preparació de la documentació per presentar la sol·licitud.

 

 • Habilitar la figura del “facilitador” permanent a l’àmbit d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament. Estar en contacte permanent amb les empreses del territori, tot coneixent amb detall què fan, quins productes/serveis ofereixen, el seu radi d’acció i les seves necessitats de formació laboral, de contractació i demandes de millora d’infraestructures.

 

2.  Potenciar els espais de treball. Dinamitzar l’Esplugues Coworking i impulsar-lo.

 

 • Possibilitar canvis regulatius que afectin el funcionament de l’Esplugues Coworking segons l’evolució del servei.

 

 • Coordinar-se amb els ajuntaments limítrofs per compartir una central electrònica de reserves.

 

 • Promoure la difusió de l’espai al web municipal, la revista El Pont i altres mitjans.

 

3.  Formació a l’àmbit de les empreses segons necessitats específiques tecnològiques i de relacions laborals.

 

 • Incrementar les accions formatives per als empresaris, en particular en gestió empresarial, adaptades a les seves necessitats i perfils.

 

 • Difondre casos d’èxit empresarial i acords laborals, amb ponents de la pròpia indústria i serveis d’Esplugues o de la comarca que tinguin repercussió en el desenvolupament econòmic i social, amb especial atenció a la Responsabilitat Social Empresarial.

 

 • Organitzar ponències dirigides a les empreses amb temes d’interès social i econòmic.

 

4.  Prospecció de les empreses d'Esplugues per detectar necessitats i oferir els nostres serveis.

 

 • Definir una agenda de visites a empreses de sectors específics amb visió estratègica per desenvolupar sectors econòmics clau.

 

 • Explicar les polítiques d’ocupació i formació que impulsa l’Ajuntament i recollir l’opinió i suggeriments del teixit empresarial.

   

5.  Prestar, conjuntament amb altres municipis i agents socials i econòmics del territori, serveis especialitzats a empreses i persones emprenedores (internacionalització, millora tecnològica i innovació).

 

 • Potenciar el servei de suport a la internacionalització d’empreses que, liderat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, es comparteix amb els Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues.

 

 • Estudiar la possibilitat d’emprendre nous projectes de prestació de serveis a les empreses i persones emprenedores amb altres municipis i agents socials i econòmics del territori.

 

6.   Subvencions, bonificacions i fraccionaments dels pagaments de les obligacions fiscals municipals.

 

 • Subvencionar la contractació per part de les empreses de persones a l’atur del municipi. Aquesta subvenció es concretarà i es regularà amb unes bases. La informació sobre les subvencions es traslladarà als òrgans de seguiment del Pacte.

 

 • Gestionar les bonificacions i subvencions a la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions i a l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO). Aquesta actuació es concretarà i regularà amb unes bases.

 

 • Fraccionar el pagament de les obligacions fiscals municipals a sol·licitud motivada de l’empresa.

 

 • Gestionar la subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a inversions en infraestructures adreçada a empreses.

 

 • Altres que es puguin convocar.

   

2) Programa de millora de les infraestructures, tràmits i actuacions municipals per facilitar i atreure l’activitat econòmica

 

7. Definició dels elements clau per a la proposta de la millora urbanística dels sectors d'activitat econòmica d'Esplugues de Llobregat, atenent al document elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l'any 2013, amb l’objectiu d’adequar-lo a les necessitats dels sectors d’activitat actuals.

 

 • Compartir amb l’empresariat i amb els agents socials i econòmics signants del Pacte els criteris per a la generació d’activitat econòmica.

 

 • Concretar usos atenent a les característiques i estat de cada zona i àmbits circumdants. Aquesta concreció se sustentarà en l’aprofundiment de la informació relativa a sectors d’activitat amb implantació al territori i sectors en creixement derivada de l’estudi de l’AMB (2013) i de la Diagnosi per al desenvolupament econòmic d’Esplugues (2015).

 

 • Redactar i tramitar, amb caràcter normatiu i vinculant, el Pla director urbanístic de l’AMB.

 

 • Redactar i tramitar, amb de caràcter normatiu i vinculant, modificacions puntuals del Pla General Metropolità, plans de millora urbana, reparcel·lació i projectes d'urbanització.

  

 • Concretar les característiques i els nivells d'urbanització i manteniment, mitjançant directrius i estàndards globals.

 

 • Constituir un grup de treball integrat per personal tècnic de l’AMB i de Serveis Territorials i Empresa de l’Ajuntament. Aquest grup de treball tindrà com a objectiu la definició d’aquests elements clau i la redacció dels documents que se’n derivin. Aquests documents seran traslladats al conjunt del consistori per a la seva valoració des de l’àmbit polític i al Consell Econòmic i Social.

 

 • Aquest projecte ha de definir els criteris per desenvolupar el projecte 2. (Definir i implementar accions de millora per a les zones d’activitat econòmica); i el projecte 3. (Pla de mobilitat urbana), inclosos en aquest programa.

 

8. Definir i implementar accions de millora per a les zones d’activitat econòmica concretant, com a mínim, els següents aspectes:

 

 • Adequar la parcel·la mínima a les definides per l'actual zona 22a o 22b mitjançant la modificació de PGM de Montesa.

 

 • Concretar les actuacions al perímetre d’El Gall.

 

 • Adequar d’usos als carrers Esmaragda, Mestre Joan Corrales i Sant Albert Magne, atesa llur contigüitat amb la zona residencial.

 

 • Ajustar els usos de les parcel·les d’El Gall i Montesa.

 

 • Millorar el sanejament d’El Gall amb els recursos de la subvenció AMB (2014-2015). Estudi de millores posteriors.

 

 • Estudiar una millora del sanejament i del paviment de La Plana i Montesa.

 

 • Potenciar l’arribada de fibra òptica de gran capacitat a tots els sectors d’activitat econòmica.

 

 • Promoure accions de formació i sensibilització ambiental i d'eficiència energètica amb el suport i la participació d'agents econòmics i socials.

 

9.   Elaborar un Pla de mobilitat urbana que millori la connectivitat dels transports públics amb les zones d’activitat i implantar les mesures que se’n derivin.

 

 • Elaboració d’un pla específic de mobilitat de les zones d’activitat econòmica amb la participació d'agents socials i econòmics.

 

 • Millora de l’accessibilitat i senyalització de les zones d’activitat econòmica.

 

 • Estudi de la conformació del Pont d’Esplugues com un intercanviador de transport públic metropolità que pot garantir una accessibilitat universal dels treballadors a les zones d’activitat.

 

 • Impuls de l’entrada en servei de l’estació de metro d’Ernest Lluch a la Línia 5 que possibilitarà un enllaç directe entre el Trambaix i el metro.

  

 • Promoció de l’ús de la bicicleta, tot valorant la viabilitat de fer un carril bici que connecti els espais comercials, industrials i residencials de la ciutat.

 

 • En funció de les conclusions del pla de mobilitat, valoració de la creació de la figura del gestor de mobilitat, que actuaria de forma integral en tot l’àmbit (podria englobar els quatre sectors d’activitat) i permetria la gestió del pla i la relació entre les necessitats de les empreses i l’Administració.

 

10.  Estudiar la modificació de l'ordenança per facilitar més d’una llicència d'activitats de forma temporal en un mateix local.

 

11.  Atreure noves inversions i fer valer el municipi per a nova activitat econòmica.

 

 • Crear en el departament d’Empresa de l’Ajuntament la figura de responsable de captació d’inversions i atracció d’empreses per tal d’oferir les capacitats, avantatges i oportunitats del nostre municipi.

  

3) Programa de millora dels sistemes d’informació i comunicació per a l’activitat econòmica

12.  Definir i posar en marxa un pla de recuperació de naus i locals buits.

 

 • •  Analitzar les causes de la desocupació d’espais i identificar-ne els propietaris.

 

 • • Adequar les ordenances i taxes municipals per incentivar el manteniment correcte de les naus industrials. Mantenir   informació actualitzada de les activitats existents a les zones d’activitat econòmica.

 

 • •Establir contacte amb agents de la propietat immobiliària (API) que gestionen els locals i naus, així com també propietaris.

 

13.  Mantenir informació actualitzada de les activitats existents a les zones d’activitat econòmica.

 

14.  Establir un protocol d’atenció a les empreses i persones emprenedores que defineixi el paper dels departaments municipals.

 

15.  Fomentar la relació entre el teixit productiu i emprenedor i el món educatiu amb un pla de visites a empreses.

 

 • Aprofitar aquesta relació per tal d’impulsar programes de formació dual.

 

16.  Facilitar la participació i implicació de les empreses d’Esplugues.

 

 • Crear els instruments necessaris perquè les empreses i cooperatives d’Esplugues coneguin els procediments de contractació pública i puguin presentar ofertes.

 

 • Aprofundir en el desenvolupament de clàusules socials en els procediments de contractació pública.

 

17.    Elaborar un llibre de ciutat amb un llistat d’empreses de cada sector i dels equipaments municipals.

  

 4) Programa de promoció de la concertació econòmica, l’associacionisme empresarial i la millora de la participació institucional

 

18.    Impulsar la creació del Consell Econòmic i Social d'Esplugues com a òrgan de debat, seguiment i avaluació d'aquest pacte, i del conjunt de polítiques socioeconòmiques de la ciutat. El consell es reunirà amb periodicitat semestral i promourà també l'elaboració d'estudis i informes relacionats.

 

19.    Potenciar espais d’interrelació entre les empreses del territori en col·laboració amb els agents econòmics i socials.

 

 • Realitzar accions de networking.

 

 • Presentar experiències d’altres àmbits d’interrelació empresarial.

 

20.   Definir espais de treball estables entre l’Ajuntament i el teixit empresarial, educatiu i comercial a través del Consell de la Indústria i els Serveis amb la participació dels agents socials i econòmics.

 

 • Presentar les polítiques d’ocupació i formació de l’Ajuntament i recollir opinions i demandes per tal d’aproximar l’oferta i la demanda laboral.

 

21.  Potenciar el coneixement i la interacció entre les empreses i els agents socials del territori.

 

 • Cessió d'espais de reunió a empreses i agents socials més representatius de la ciutat (La Baronda i Masoveria).

 

22.   Dissenyar i implementar un pla de foment i desenvolupament de sectors clau d’acord amb la diagnosi 2015 i en coherència amb les actuacions del Programa 2: Millora de les infraestructures, tràmits i actuacions municipals per facilitar l’activitat econòmica. 

 

 • Entre els 7 àmbits industrials estratègics definits per la Generalitat de Catalunya es troba el d’indústries de la salut i ciències de la vida. A Esplugues de Llobregat aquest àmbit té una presència destacada. Es proposa estudiar el potencial d’aquest àmbit per ser tractor i contribuir al desenvolupament de sectors com el de la logística o altres serveis a empreses. (Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Estratègia industrial de Catalunya. Programes d’impuls dels 7 àmbits estratègics, 2014)

 

  


 

Línia 2. Potenciació de l’emprenedoria i la creació d’empresa.

 

5) Programa d’impuls de la cultura emprenedora

 

23.   Projecte pilot de cultura emprenedora en tots els nivells de l’ensenyament reglat, incloent-hi activitats de motivació i experimentació. Conèixer altres iniciatives que es desenvolupen al territori i establir un contingut comú.

 

24.  Realitzar jornades de millora de competències en emprenedoria i lideratge femení.

 

 • • Analitzar els obstacles existents per a la conciliació de la vida familiar i laboral en el marc de l’emprenedoria i definir propostes que facilitin la conciliació.

 

25.   Continuar amb el treball de col·laboració i creació de sinèrgies entre els serveis municipals d’empresa, ocupació i emprenedoria dels municipis veïns, així com amb els agents econòmics i socials del territori.

 

6) Programa de suport a la creació d’empreses

 

26.  Atenció a persones emprenedores.

 

 • • Atenció personalitzada i assessorament per part de l’Ajuntament. Promoure acords supralocals per potenciar el servei de creació d’empresa.

 

 • • Comptar amb la figura del “facilitador” de l’àmbit d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament, que estigui en contacte amb el teixit empresarial i el conegui, per atendre i acompanyar les persones que volen crear una empresa i assessorar-les sobre l’àmbit del negoci i els tràmits municipals.

 

 • • Agilitzar i simplificar la tramitació administrativa en les activitats empresarials existents i en la creació d'empreses.

 

27.  Realitzar accions formatives per a l'emprenedoria.

 

 • Continuar realitzant, en el marc del Centre Local de Serveis a Empreses, accions formatives compartides amb altres entitats locals.

 

28.  Facilitar contactes entre persones emprenedores.

 

 • Organitzar networkings entre persones emprenedores on pugui participar també l’empresariat local que ofereix productes o serveis.

 

29.  Fer difusió de les iniciatives emprenedores. 

 

 • Mantenir l’espai d’entrevistes a la revista El Pont d’Esplugues per tal que les persones emprenedores, amb pla d’empresa acreditat o amb l’activitat iniciada durant els darrers 2 anys, donin a conèixer la seva activitat i actuïn com a incentivadors de la creació d’empresa amb opcions de viabilitat.

 

 • Implementar i organitzar un reconeixement al millor projecte de creació d’empresa, dotat amb una quantitat econòmica, i d’abast supramunicipal.

  

30.   Implementar i gestionar programes de continuïtat i de compravenda de petites i mitjanes empreses.

 

7) Programa de millora dels tràmits i actuacions municipals per facilitar la creació d’empresa

 

31.  Analitzar la regulació local i els procediments administratius relacionats amb l’àmbit d’activitats econòmiques per tal d’identificar, si escau, accions de millora.

 

 • Establir un protocol d’informació del Servei d’Activitats en el qual la primera informació l’ofereixi el servei de creació d’empresa.

 

32.   Analitzar els procediments de coordinació intramunicipal i supramunicipal en els serveis que tenen a veure amb la creació d’empresa per tal d’identificar, si escau, accions de millora.

 

33.   Donar a conèixer l’oferta de locals i naus buides entre les persones que tinguin intenció d’iniciar una activitat econòmica al municipi.

 

 • Publicar a la web municipal l’oferta de locals i naus buides.

 

8) Programa d’incentius econòmics a la creació d’empresa amb especial atenció a l’economia social

 

34.  Gestionar i donar a conèixer la bonificació de la taxa d’activitat a empreses de nova creació, cooperatives i empreses d’economia social.

 

 • Actualitzar periòdicament els indicadors d’aquest projecte tot incrementant la comunicació intramunicipal.

 

35.    Gestionar i donar a conèixer la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (obres declarades d’especial interès o utilitat municipal).

 

 • Actualitzar periòdicament els indicadors d’aquest projecte tot incrementant la comunicació intramunicipal.

 

36.  Gestionar i donar a conèixer la línia de subvencions municipals de la taxa activitats i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

 • Actualitzar periòdicament els indicadors d’aquest projecte incrementant la comunicació intramunicipal.

 

37.   Implementar una subvenció per a persones emprenedores amb un pla d’empresa acreditat, destinada a compensar les despeses que s’hagin de realitzar per a la constitució i gestió inicial de l’activitat durant els 3 primers mesos.

 

 • Dissenyar i aprovar una línia de subvenció amb aquest objectiu, amb especial atenció a les iniciatives d’economia social i verda.

 

38. Implementar una subvenció per a persones emprenedores amb un pla d’empresa acreditat destinada a compensar la despesa, durant els 3 primers mesos d’activitat, de les quotes de cotització a la Seguretat Social del Règim Especial de persones treballadores autònomes.

 

 • Dissenyar i aprovar una subvenció amb aquest objectiu amb especial atenció a les iniciatives d’economia social i verda.

 

 

 

 

Línia 3. Impuls al desenvolupament del sector comercial

 

9) Programa de promoció del teixit comercial

 

39.  Realització de fires i mostres municipals.

 

40.  Campanyes de dinamització comercial.

 

41.  Impuls d’una tasca divulgativa a les escoles en relació amb els valors del comerç de proximitat.

 

42.  Concertació publicoprivada amb entitats representatives del sector.

 

43.  Impuls del pla de dinamització de locals buits.

 

44.  Implementació i gestió de programes de continuïtat i de compravenda de petites i mitjanes empreses de l’àmbit comercial.

 

45.   Potenciació d’eixos comercials amb actuacions que integrin criteris d’urbanisme comercial i senyalística.

 

46.  Participació en el pla de mobilitat.

 

47.    Participació en la definició i condicionants urbanístics dels futurs centres comercials.

 

48.  Incentivació de les compres “km zero”.

 

49.    Estudi de la modificació de l'ordenança i pla d’usos per facilitar llicències d'activitats temporal en un mateix local.

 

50.  Impuls de la creació de l'Open Data a la pàgina web de l'Ajuntament.

 

51.   Establiment de convenis de col·laboració entre empreses i la borsa de treball municipal per a la inserció laboral de joves i de persones aturades de llarga durada.

 

52.  Estudi per a la millora, racionalització i regulació de mercats de venda no sedentària i la seva integració amb el comerç sedentari local.

 

10) Programa de millora de les competències del sector comercial

 

53.  Oferir formació segons necessitats i demanda i consens amb el sector de comerç.

 

54.  Impulsar la innovació i la millora del comerç local.

 

 • Fer de l’arribada d’un centre comercial i de la construcció de dos mercats municipals, una oportunitat per al comerç local. Estudiar la possibilitat d’establir línies de subvenció i/o de finançament (microcrèdits) orientades a donar suport als processos d’innovació i millora en la gestió del sector comercial lligats, preferentment, a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta actuació estaria dirigida, principalment, als petits comerciants amb més dificultats per assumir aquests canvis.

 

  11) Programa de potenciació del coneixement i interlocució de la realitat comercial

 

55.  Estudiar i crear un Consell del Comerç per fomentar la interlocució de l’associacionisme comercial i facilitar la seva interacció amb l’Ajuntament, Associacions de Veïns, entitats culturals i esportives, i el Consell de la Indústria i Serveis amb la participació dels agents socials i econòmics signants del Pacte. 

 

56.  Mantenir un cens d'activitat comercial i definir uns indicadors d’activitat comercial.

 

57.  Bolcar el cens comercial a un catàleg municipal físic (llibre-guia) i virtual (APP i web de l’Ajuntament) 

 

58.  Reconèixer i difondre les efemèrides destacades (10, 20, 30, 40... anys) dels negocis i comerços d’Esplugues.

 

59.  Potenciar el treball transversal amb serveis territorials.

 

60.  Connectar les persones emprenedores amb comerç per oferir-los fires, campanyes, formació, entre d’altres.

 

  

Línia 4. Assoliment d’una ocupació de qualitat i potenciació del treball digne. Lluitar contra l'atur i la precarietat laboral

12) Programa de suport individual i grupal a les persones aturades

 

61.  Potenciar l’orientació laboral a persones a l’atur.

 

 • Aula de recerca activa d’ocupació. Oferir recursos ocupacionals amb mitjans informàtics i suport tècnic (un aula a Can Vidalet i una aula als barris del centre de la ciutat).

 

 • • Accions formatives per a la recerca d’ocupació (CV, autocandidatura, entrevistes i selecció).

 

13) Programa d’intermediació laboral

 

62.  Potenciar la borsa de treball – Intermediació. 

 

 • • Incorporació a la xarxa Xaloc (borsa de treball supralocal) de la Diputació de Barcelona.

 

 • Signar convenis de col·laboració amb empreses i autònoms locals per a la cobertura dels seus llocs de treball vacants mitjançant la borsa de treball municipal.

 

 • •  Valorar la creació d’un portal web específic per a la intermediació.

 

 • •  Sensibilitzar les empreses pel que fa a la contractació de les persones amb més dificultats.

 

 14) Programa d’increment de l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats

 

63.  Prioritzar l’assessorament a les persones amb especials dificultats per al disseny i implementació del seu “projecte professional”.

 

 • Atenció personalitzada per a l’autoconeixement i primera definició del projecte professional.

 

 • Formació en projecte professional.

 

 • Acompanyament en l’elaboració del propi projecte i la millora de l’ocupabilitat.

 

64.  Projectes singulars per afavorir la inserció laboral de persones amb més dificultats.

 

 • Continuar treballant en l’acompanyament psicosocial a les persones que estan a l’atur.

 

 • En aquest àmbit hi poden encaixar actuacions subvencionables dissenyades pel SOC, AMB i DIBA o altres que prioritzin aquestes persones.

 

 • Seminaris específics per a persones amb més dificultats.

   

65.  Projectes específics per a joves.

 

 • Èxit – Diversificació curricular: adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb dificultats especials.

 

 • Orientació, acompanyament i formació de joves amb baix nivell de qualificació per a la millora de llur ocupabilitat. 

 

15) Programa de contractació directa

 

66.    Continuar la gestió dels plans d’ocupació, prioritzant les persones amb més dificultats d’inserció, i oferir formació professionalitzadora o transversal durant la contractació.

 

 • Continuar la línia de subvenció a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en funció dels recursos externs a l’abast.

 

16) Programa de formació professional ocupacional

 

67.  Realitzar accions de formació professional ocupacional.

 

 • Organitzar i gestionar accions formatives professionalitzadores.

 

 • Organitzar i gestionar pràctiques formatives amb empreses col·laboradores.

 

 • Realitzar de formació sociolaboral en drets en col·laboració amb els agents socials.

 

17) Programa d’impuls de les cultures del treball.

 

68.  Crear a través del Programa d'Activitats Educatives Complementàries (PAEC) una oferta de formació i orientació sociolaboral en tots els nivells de l’ensenyament reglat. El treball digne com a eix de desenvolupament social, i la negociació col·lectiva com a element de creixement econòmic. Formació en drets laborals i socials. Paper dels sindicats.

 

69.     Continuar oferint a l'Oficina d'Emancipació Juvenil orientació sociolaboral, assessorament i formació en drets laborals.

 

 

18) Programa per a la millora de les relacions laborals i les bones pràctiques empresarials.

 

 70.  Seguiment de la qualitat de l'ocupació i les relacions laborals.

 

 • Impulsar a la comarca la creació de l'Observatori de la contractació i les bones pràctiques en l'àmbit de la negociació col·lectiva a la ciutat amb la participació dels agents socials i econòmics més representatius.

 

 • Iniciar el debat sobre el salari mínim de la ciutat i connectar-lo amb el debat sobre la seva referència metropolitana.

 

 • Iniciar l’anàlisi i el debat sobre la bretxa salarial de gènere.


 

72.  Foment de les bones pràctiques en les relacions laborals a les empreses.

 

 • Donar difusió a les bones pràctiques que millorin la competitivitat empresarial, lluitin contra la precarietat laboral i afavoreixin l’ocupació estable i de qualitat.

 

73.   Treballar per la reforma horària i la millora de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, per fer d’Esplugues una ciutat referent en aquest àmbit, mitjançant la creació d’una comissió específica formada pels signants d’aquest pacte, en el marc del Consell Econòmic i Social, i la promoció d’estudis i informes relacionats amb aquest tema.

 

 

 

 

 

 

Triptic subvencions 2018.pdf — PDF document, 129 kB (132472 bytes)

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B