Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació a Esplugues 2013-2015

Les actuacions que es proposen es reflecteixen en quatre àmbits: Empreses, Emprenedoria, Comerç i Ocupació.

A) EMPRESES

1. Donar un servei d’atenció a l’empresa que inclogui una atenció bàsica d’informació i una atenció especialitzada d’acompanyament i assessorament adreçat a empreses, cooperatives, persones emprenedores i professionals.

2. Elaborar i mantenir actualitzat un cens de locals buits i de naus industrials disponibles per poder oferir informació a empreses i persones emprenedores.

3. Fomentar la subscripció de convenis entre empreses i escoles per afavorir les pràctiques i així facilitar la incorporació al món laboral.

4. Facilitar espais a empreses i persones emprenedores per reunir-se i per treballar, així com estudiar la viabilitat de crear un viver d’empreses.

5. Millorar la informació, els serveis i els tràmits de l’oficina virtual vinculats a empresa, emprenedoria, comerç i ocupació.

6. Crear i mantenir el sistema d’informació de les zones d’activitat econòmica de la ciutat. Col·laborar en el projecte Sistema d’Informació de les Zones d’Activitat Econòmica (SI-ZAE) del Consell Comarcal per obtenir una plataforma informàtica d’informació de les empreses d’Esplugues (directori d’empreses, terrenys i naus en oferta).

7. Confeccionar una anàlisi del teixit empresarial d’Esplugues, per tal de conèixer l’activitat desenvolupada i definir les línies d’actuació a realitzar, així com el tipus d’empresa que es desitja que s’implanti a Esplugues.

8. Oferir formació empresarial i tecnològic per tal d’incrementar la competitivitat de les nostres empreses, considerant les seves necessitats.

9. Redactar un  Pla de Millora  Urbana de les  Zones d’Activitat Econòmica i prioritzar les accions a executar.

10. Visitar les empreses d’Esplugues per detectar les seves necessitats i oferir els nostres serveis.

11. Crear els instruments necessaris perquè les empreses d’Esplugues coneguin els procediments de contractació i puguin presentar ofertes.

12. Introduir clàusules socials en els procediments de contractació pública.

B) EMPRENEDORIA

13. Realitzar un projecte pilot de cultura emprenedora a l’escola, adreçat a estudiants de secundària i de cicles formatius.

14. Realitzar activitats formatives a persones emprenedores, d’acord amb les demandes o necessitats.

15. Realitzar jornades per millorar les competències d’emprenedoria i  lideratge femení.

16. Facilitar els contactes de persones emprenedores mitjançant la realització de jornades d’intercanvi d’experiències i la creació d’un espai al web municipal per difondre les bones pràctiques.

17. Oferir un espai publicitari a la revista municipal El Pont a les persones emprenedores amb Pla d’Empresa acreditat.

18. Millorar la regulació local i simplificar els procediments administratius  relacionats amb l’àmbit de les activitats econòmiques.

19. Establir una bonificació en la taxa d’activitats per a les empreses de nova creació, per a les Cooperatives i per a les empreses d’economia social.

20. Establir una bonificació en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, quan es tracti d’obres declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.

21. Establir uns ajuts, que podran ser fins al 100% de la quota de la taxa d’activitats i instal·lacions i del 20 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sempre que s’acrediti la contractació de nous treballadors/es d’Esplugues en situació d’atur.

Més informació bases reguladores de les subvencions.

C) COMERÇ

22. Oferir formació al sector comercial, d’acord amb les seves demandes i necessitats.

23. Organitzar Firesplugues i Mostra-Canvi.

24. Potenciar els eixos comercials amb actuacions que integrin criteris d’urbanisme comercial.

25. Concertació público-privada amb les entitats del sector per decidir les actuacions a  realitzar (programa d’activitats, campanyes comunicacionals, seguretat, lluita contra el comerç il·legal...) per a la dinamització i potenciació de les diferents zones comercials.

26. Crear i mantenir un cens d’activitat comercial.

D) OCUPACIÓ

27. Potenciar el Centre de Recursos Laborals (CRL), espai d’atenció a persones a l’atur o ocupades que pretén dinamitzar i impulsar el seu procés de recerca activa de feina.

28. Potenciar la Borsa de treball i el servei d’Intermediació municipals.

29. Potenciar l’espai de recursos ocupacionals d’accés lliure, on les persones poden realitzar recerca activa d’ocupació de forma autònoma i utilitzar els recursos que hi ha a la seva disposició: Informació genèrica sobre el mercat laboral, informacions relatives a les tècniques de recerca de feina i introducció al món laboral, oferta formativa, recull d’empreses d’Esplugues, ofertes de feina, etc.

30. Realitzar accions formatives grupals relacionades amb l’orientació laboral i l’apoderament: Com afrontar una entrevista de feina, drets i deures laborals..., així com accions formatives d’alfabetització digital i professionalitzadores.

31. Participar en el projecte Èxit per tal d’orientar-lo al coneixement del mercat de treball i dissenyant per als participants un projecte professional i un itinerari formatiu individual.

32. Aplicar recursos dels Plans d’Ocupació a subvencionar a les empreses que contractin persones d’Esplugues en situació d’atur.

Més informació sobre la subvenció.

33. Realitzar programes singulars de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat