Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple març: Aprovat per unanimitat el tercer Pla d’Igualtat de Gènere, que inclou una eina pionera

És el primer de Catalunya a escala municipal que avalua el compliment de les accions d’igualtat

16 de març del 2017

Coincidint amb la celebració del Mes de les Dones a Esplugues, el ple ordinari del 15 de març ha aprovat per unanimitat el III Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2017-2021, que ha suposat la revisió d'objectius i una avaluació de les accions del II Pla d'Igualtat. Aquest tercer Pla d'Igualtat parteix d'una avaluació i d'un treball transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. S'estructura en cinc línies estratègiques: Compromís amb la Igualtat de gènere; Acció contra la violència masclista; Drets i qualitat de vida de les dones; Reformulació dels treballs i dels temps, i Reconeixement del lideratge i la participació de les dones fomentant i promovent la presència de les dones en tots els àmbits.

L'alcaldessa, Pilar Díaz, que també té les competències en la regidoria de Polítiques de Dones, ha subratllat que aquest pla "neix amb l'objectiu de donar resposta al compromís municipal d'impulsar una ciutat més igualitària entre dones i homes i recull la voluntat que les polítiques d'igualtat de gènere incorporin la mirada comunitària, perquè és amb la complicitat de tots els agents socials que avançarem cap a una societat compromesa amb la igualtat real i efectiva". Díaz afegeix que "volem que en aquest Pla tothom pugui contribuir a fer d'Esplugues una ciutat que integri la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat, perquè és des d'aquesta complicitat comunitària, quotidiana, que apostem per avançar en la igualtat efectiva entre les dones i els homes i contribuir a eradicar la violència masclista".

Amb l'aprovació del Pla d'Igualtat, l'Ajuntament posarà en marxa un Sistema d'Indicadors de Gènere a través d'una eina tecnològica, pionera arreu de Catalunya a escala municipal, que permetrà avaluar i revisar el grau de compliment de totes les accions d'igualtat identificades que recull el Pla d'Igualtat. Es tracta d'una eina que posa en valor la tasca que realitza l'Ajuntament en igualtat de gènere.

Tot el procés d'avaluació i elaboració del pla ha estat realitzat amb el suport metodològic i tècnic de l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït el suport general al pla d'igualtat i ha dit que "els ajuntaments hem de tenir una implicació significativa en el treball per la igualtat real entre dones i homes". Sanz ha afegit que "aquest ajuntament fa anys que té el compromís per la igualtat" i ha remarcat que el pla respon a "la voluntat de millorar en l'aplicació transversal de la política de gènere a totes les àrees municipals".

També per part de l'equip de govern, en representació del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Albert Comellas ha votat a favor.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha explicat el vot favorable al pla dient que "encara queda lluita per aconseguir la igualtat real de drets, tenim la sensibilitat i el compromís de seguir implicats".

El portaveu d'ERC, Oriol Torras/En representació d'ERC, Hermínia Villena ha votat a favor, tot dient que "és un bon pla".

En representació del PP, Mercè Haro, ha remarcat que "és un pla obert" que permetrà anar incorporant canvis i ha acabat dient que li sembla "perfecte".

La portaveu d'ICV, Estefania Zafra ha votat favorablement tot dient que "pensem que pot ser un pla molt bo i esperem i col·laborarem en el que calgui perquè es compleixi al 100%".

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha expressat el seu vot favorable tot dient que "és imprescindible la perspectiva amb la que s'aborda la xacra de la violència masclista".

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha votat a favor.

La regidora no adscrita Laura Benito ha felicitat l'alcaldessa i l'equip de govern "pel treball en la igualtat de gènere" i ha afegit que "espero que anualment puguem anar avaluant els objectius que es vagin complint d'aquest pla. Una de les prioritats del pla ha de ser la lluita contra la violència de gènere. Estic convençuda que aquest Ajuntament farà tot el possible perquè així sigui".

Declaració institucional amb motiu del 8 de Març

A l'inici de la sessió plenària, l'alcaldessa Pilar Díaz ha llegit una declaració institucional amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones que recull que "cal de nou reivindicar la necessitat de ser visibles, recordar que les dones som la meitat de la població, que hem estat i som agents actives en la construcció de la societat, l'impuls de l'economia i la innovació social, i que si perdem aquest potencial, estem perdent la meitat de les oportunitats del món, evocant l'advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi".

La declaració recorda que "el dia d'avui encara seguim veient que les dones del nostre país cobren un 26% menys que els homes, segons estudis recents; ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d'hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el PIB català s'incrementaria un 23,4% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura".

També es recorda que "des del món municipal fa més de 25 anys que treballem per fer efectives polítiques que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur més just i més equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general, amb l'aprovació de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes (Llei 17/2015)".
La declaració recull que l'Ajuntament d'Esplugues ha elaborat el III Pla d'igualtat de gènere per a la ciutadania 2017-2021, i es compromet a:

a) Actualitzar el Comitè d'Igualtat, aplicant la transversalitat de gènere en totes les àrees municipals. Les àrees han d'integrar la perspectiva de gènere en els seus programes i amb pressupost propi amb el compromís de desenvolupar accions específiques per avançar en la igualtat efectiva entre les dones i els homes.

b) Incorporar un Sistema d'Indicadors de Gènere, pioner a Catalunya, que permetrà l'avaluació continuada del grau de compliment de les accions d'igualtat recollides al Pla.

c) Revisar el Protocol i Circuit local de lluita contra la violència masclista, amb la posada en marxa del radar de detecció de violència, i elaborar el Protocol Municipal contra les agressions sexistes a Festes Majors i a espais d'oci.

d) Realitzar una auditoria de gènere del capítol I (retribucions del personal) del Pressupost Municipal.

Publicació de la comptabilitat dels grups municipals

El ple municipal també ha donat compte de la comptabilitat dels grups municipals i ha ordenat la publicació dels fulls resum de la comptabilitat de cada grup municipal al Portal de Transparència de l'Ajuntament, en compliment del que s'estableix al codi de Bon Govern.

Liquidació del Pressupost municipal 2016

En la sessió plenària s'ha donat compte del decret de l'Alcaldia pel qual s'ha aprovat la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2016, on es remarca un resultat pressupostari ajustat, amb un superàvit de 10.881.478,10 €; el romanent de tresoreria de 21.570.547,20 € -dels quals 2.884.159,92 € corresponent a romanent de tresoreria afectat, 3.816.807,03 € a provisió per saldos de dubtós cobrament i 14.869.580,25 € a romanent de tresoreria per a despesa general; acompliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes, ja que s'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 9.196.519,15 €.

Així mateix, s'ha complert la sostenibilitat financera, pel fet que el volum de deute viu a data 31 de desembre del 2016 és de 19.360.419,69 €, que representa un 40,96% dels ingressos ordinaris del 2016.

D'altra banda, la Corporació ha disminuït el seu endeutament net amb entitats financeres durant l'exercici 2016 en 733.477,96 €. L'augment de la despesa computable a l'exercici del 2016 ha estat del -1,46%, no superant el límit de l'1,8% que estableix la normativa. Pel que fa als drets de difícil o impossible recaptació ascendeixen a 3.816.807,03 €. Per últim, es dóna compte de l'estat d'execució dels projectes d'inversions financerament sostenibles i de l'acompliment dels criteris que els regulen que s'han finançat amb el superàvit del pressupost municipal de l'any 2015.

Modificació de crèdit del pressupost vigent

En l'apartat econòmic, el ple també ha aprovat un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal vigent que afecta la despesa d'inversió i suposa un increment net de la despesa de 339.040,50 €, sense alterar l'anivellament dels ingressos i despeses pressupostàries. En concret es modifica el crèdit per tal d'executar els projectes següents: reforma vestidors del camp de futbol El Molí, amb un pressupost de 798.081,00 €; i rehabilitació vorera Avinguda Països Catalans, amb un pressupost de 200.000,00 €.

El finançament d'aquesta nova despesa es realitzarà amb baixa del crèdit disponible per l'adquisició de La Baronda, fins a un import de 599.040,50 €; i subvenció de la Generalitat de Catalunya dins el programa "Pla de Barris Can Vidalet" fins a un import de 399.040,50 €.

Hi ha votat a favor PSC, PDECAT, C's, ERC PP i la regidora no adscrita, mentre que s'han abstingut ICV, CUP i CE.

Moció sobre persones amb discapacitat sensorial

El plenari ha aprovat una moció presentada per ICV, CE, CUP, C's, PSC, PDECAT, ERC i la regidora no adscrita, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. Hi han votat a favor els grups proposants, mentre que el PP ha votat en contra argumentant que ara s'estan elaborant modificacions a la llei reguladora.

Entre d'altres, amb la moció l'Ajuntament es compromet a sol·licitar al Congrés de Diputats, al Senat i al Govern de l'Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació immediata de l'article 56 del Codi Civil i de l'article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l'exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial.

A la sessió plenària han assistit persones en representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec, que en el torn de paraules del públic han volgut intervenir per agrair l'ampli suport del consistori d'Esplugues en defensa dels seus drets, tot i lamentar que el PP no hagi votat a favor com sí que han fet en altres municipis.

Moció sobre protocol d'engalanament amb motiu de les Festes Majors

Ha prosperat la moció proposada per Esquerra Republicana per l'establiment d'un protocol d'engalanament de la ciutat durant els dos períodes festius locals, 22 de juliol, Santa Magdalena, i 21 de setembre, Sant Mateu. Hi han votat a favor el grup proposant, PSC, PP, PDECAT, CE i la regidora no adscrita, mentre que C's ha votat en contra i ICV i la CUP s'han abstingut.

La moció proposa penjar cartells de benvinguda a la Festa Major a les principals vies d'entrada a la ciutat; instal·lar a les places i espais principals on es desenvolupen els actes de Festa Major tòtems publicitaris que incorporin els actes previstos en aquell espai i/o del conjunt de la Festa Major; i dissenyar amb les entitats un domàs i/o mocador de festa major propi de les festes espluguines, entre d'altres.

Moció sobre els senyals de trànsit

S'ha aprovat la moció de C's que planteja el compliment dels requisits exigits per la normativa de trànsit en matèria d'idioma de les inscripcions i indicacions dels senyals de trànsit, i insta a l'Ajuntament a homologar els senyals que incompleixen els requisits exigits per la normativa en matèria d'idioma, per tal que hi constin el català i el castellà. Hi han votat a favor el grup proposant, PSC –segons ha expressat el portaveu "per imperatiu legal"-, PP i la regidora no adscrita, mentre que han emès vot contrari ERC, ICV, PDECAT i CUP, i s'ha abstingut CE.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat