Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Gener de 2018
32. Acords de junta de govern Actes Abril de 2018

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern Acords Novembre 2017
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Maig de 2018
36. Convocatòries de sessions del Ple

Convocatòries

Maig de 2018
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Actes 31 de Desembre de 2017
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 2 de Gener de 2017
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Llista de sentències 11 de maig de 2018
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens 11 de desembre de 2017
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Gener de 2018
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Gener de 2018
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Abril de 2017
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Abril de 2018
46. Plecs de clàusules generals
Plec Gener de 2018
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons 9 de juny de 2017
48. Tipus impositius
Tipus impositius 2 maig de 2017
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives 20 de desembre de 2017
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

26 de juny de 2018
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 2 de gener de 2017
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Març de 2017
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Gener de 2017
54. Planejament urbanistic Planejament Gener de 2017
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació 30 juny de 2016
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Gener de 2017
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Gener de 2017
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 8 de gener de 2018
59. Quadre de classificació documental Quadre 8 de gener de 2018
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 8 de gener de 2018
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat