Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Novembre de 2016
32. Acords de junta de govern Actes Desembre de 2016

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Desembre de 2016
36. Convocatòries de sessions del ple

Convocatòries

Desembre de 2016
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Nota Gener de 2016
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 2 de Gener de 2017
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Llista de sentències 23 de setembre de 2016
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens 20 d'octubre de 2016
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Desembre de 2016
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Desembre de 2016
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Juny de 2016
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Juny de 2016
46. Plecs de clàusules generals
Plec Gener de 2017
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons Juny de 2016
48. Tipus impositius
Tipus impositius 20 desembre de 2016
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives 24 d'octubre de 2016
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

22 de desembre de 2016
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 2 de gener de 2017
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Novembre de 2016
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Gener de 2016
54. Planejament urbanistic Planejament Gener de 2016
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació 30 juny de 2016
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Gener de 2016
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Gener de 2016
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 7 de gener de 2016
59. Quadre de classificació documental Quadre 17 de novembre de 2016
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 2 de febrer de 2016
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat