Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

B. Acció de govern i normativa

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA
B.1. Acció de govern i partits polítics
31. Actes de ple

Actes

Setembre de 2017
32. Acords de junta de govern Actes Setembre de 2017

33. Resolucions i decrets Nota Gener de 2016
34. Acords d'òrgans de govern
35. Tauler d'edictes i anuncis

Tauler

Novembre de 2017
36. Convocatòries de sessions del ple

Convocatòries

Novembre de 2017
37. Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics Nota 18 de Gener de 2017
38. Actes objecte de revisió en via administrativa Nota 2 de Gener de 2017
39.

Resolucions administratives i judicials rellevants

Llista de sentències 24 de novembre de 2017
40. Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultius Dictàmens 20 d'octubre de 2016
41. Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició Notícies i opinions Novembre de 2017
42. Opinions i propostes dels grups municipals
Opinions i propostes Novembre de 2017
B.2. Normativa, plans i programes
43. Estatuts Estatuts Gener de 2017
44. Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances reguladores Abril de 2017
45. Ordenances fiscals
Ordenances fiscals Octubre de 2017
46. Plecs de clàusules generals
Plec Gener de 2017
47. Calendari i padrons fiscals
Calendari i padrons 20 de desembre de 2016
48. Tipus impositius
Tipus impositius 2 maig de 2017
49. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normes Directives 20 de gener de 2017
50. Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

15 de maig de 2017
51. Avaluació de l'aplicació de les normes Nota 2 de gener de 2017
52. Plans i programes destacats sobre polítiques públiques Plans i programes Març de 2017
B.3. Urbanisme
53. Normativa d'urbanisme Normativa Gener de 2017
54. Planejament urbanistic Planejament Gener de 2017
55. Informació geogràfica d'urbanisme Informació 30 juny de 2016
56. Plans territorials d'urbanisme Plans Gener de 2017
57. Estudis d'impacte ambiental i paisagistic Projectes Gener de 2017
B.4. Gestió documental i arxiu
58. Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documental Calendari 7 de gener de 2016
59. Quadre de classificació documental Quadre 17 de novembre de 2016
60. Registre d'eliminació de documents Registre d'eliminació 24 de gener de 2017
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat