Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació sobre la Corporació municipal

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
A.1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/ssa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Dades biogràfiques

gener de 2018
2. S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcalde/sa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Adreces electròniques

gener de 2018
3. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/ssa

Agenda de l'alcaldessa

gener de 2018
4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 
RLT gener de 2018
5. Es publica la relació individualitzada de càrrecs de confiança de l'Ajuntament,  i import individual o col·lectiu de les seves retribucions

Càrrecs de confiança

Gener de 2018
6.

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa

Oferta Pública Gener de 2018
A.2. Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
7. S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seves respectives funcions Òrgans de Govern Gener de 2016
8. S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos Organismes
Març de 2017
9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents
Personal dels Organismes

Gener de 2017

10. Està aprovat/ada i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

Agenda 21 Local

Pla estratègic municipal

Novembre de 2016
11. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament Vehicles Gener de 2018
12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament Inventari de béns Gener de 2018

 

A.3. Informació sobre normes i institucions municipals

13. Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals Ordres del dia Gener de 2018
14. Actes íntegres dels Plens Municipals Actes Novembre de 2017
15. Acords complets de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple Actes Desembre de 2017
16. Es poden seguir en directe en el Web i/o queden emmagatzemades en la mateixa els vídeos dels Plens municipals
Vídeos Gener de 2018
17. Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP) Codi Març de 2016
18. Es publiquen les resolucions judicials que afectin l'ajuntament Resolucions 22 de desembre de 2017
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat