Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació sobre la Corporació municipal

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
A.1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament
1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/ssa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Dades biogràfiques

abril de 2016
2. S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcalde/sa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Adreces electròniques

abril de 2016
3. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/ssa

Agenda de l'alcaldessa

abril de 2017
4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 
RLT Març de 2017
5. Es publica la relació individualitzada de càrrecs de confiança de l'Ajuntament,  i import individual o col·lectiu de les seves retribucions

Càrrecs de confiança

Gener de 2017
6.

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa

Oferta Pública Març de 2017
A.2. Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
7. S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seves respectives funcions Òrgans de Govern Gener de 2016
8. S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos Organismes
Març de 2017
9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents
Personal dels Organismes

Gener de 2017

10. Està aprovat/ada i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal

Agenda 21 Local

Pla estratègic municipal

Novembre de 2016
11. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament Vehicles Gener de 2017
12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament Inventari de béns Gener de 2017

 

A.3. Informació sobre normes i institucions municipals

13. Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals Ordres del dia Abril de 2017
14. Actes íntegres dels Plens Municipals Actes Febrer de 2017
15. Acords complets de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple Acords Febrer de 2017
16. Es poden seguir en directe en el Web i/o queden emmagatzemades en la mateixa els vídeos dels Plens municipals
Vídeos Març de 2017
17. Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP) Codi Març de 2016
18. Es publiquen les resolucions judicials que afectin l'ajuntament Resolucions 31 de març de 2017
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat