Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

D. Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS
D.1. Contractacions
48. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació Perfil del contractant Setembre de 2018
49. Es publiquen periódicament (como a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb información detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web) Perfil del contractant Desembre de 2017
50.

Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic al web)

Modificacions Desembre de 2017
51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació Perfil del contractant Setembre de 2018
52. Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació Perfil del contractant Setembre de 2018
53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volumen presupostari dels contractes adjudicats a través de cada uno dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic. Dades estadístiques Desembre de 2017
54. L'Ajuntament informa explícitament a la web de que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica) Plataforma contractació Setembre de 2018
D.2. Convenis, comandes de gestió i subvencions
55. La relació de convenis i comandes de gestió subscrites, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes. Convenis
56. La relació detallada de subvencions i ajuts públics concedits pel Ajuntament, amb indicació del seu import, objetiu o finalitat i beneficiaris Ajuts i subvencions
57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen cada un dels Grups polítics municipals Assignacions
D.3. Subministradors i costos dels serveis
58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament Llista Gener de 2018
59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics Cost dels serveis Setembre de 2018
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat