Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

C. Transparència econòmico-financera

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accés a la informació

Data d'actualització

C. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA
C.1. Informació comptable i pressupostària
35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcaldessa o Regidor Delegat. Pàgina pressupostos municipals Novembre de  2017
36. Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals Pàgina pressupostos municipals Novembre 2017
37. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
38. Es publiquen els indicadors financers de capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
39. Es publiquen els indicadors financers d'Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals) Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017

 

C.2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
40. Es publiquen els indicadors d'Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / núm. habitants) Pàgina pressupostos municipals Gener de 2016
41. Es publiquen els indicadors de despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / núm. habitants) Pàgina pressupostos municipals Gener de 2016
42. Es publiquen els indicadors d'Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes -Cap. VI i VII / núm. habitants) Pàgina pressupostos municipals Gener de 2016
43. Es publiquen els indicadors de Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament -Cap. I a III- x 365 / Drets reconeguts nets) Període mitjà de pagaments Novembre de 2017
44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors Informe Novembre de 2017
45. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors Pàgina pressupostos municipals Novembre de 2017
Anterior Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat