Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Inventari Béns mobles de domini públic_CSV

Inventari Transparencia Bens mobles domini public.csv — text/comma-separated-values, 2 kB (2359 bytes)

Continguts del fitxer

;INVENTARI: RESUM B�NS MOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL;                 Valoraci� conjunta aplicant el criteri de valor residual a 31 de desembre de 2015**: 4.554.725,17 �**Nota: At�s el car�cter inalienable d'aquest b�ns, es fa constar els valors residuals, descompatada la seva amortitzaci�. Aquesta valors s'actualitzen anualment, simult�niament amb la formulaci� i aprovaci� de la liquidaci� del pressupost de l'exercici corresponent, per tant la propera actualitzaci� ser� realitzada durant el primer trimestre de 2017 i far� refer�ncia al valor residual a data 31 de desembre de 2016.;;;
;;;;;
FITXA;;Descripci�;Valor residual a 31-12-2015.;;
106.1.;Domini P�blic;;;;
106.1.2.;Servei p�blic;;;;
;;;;;
c) ;Mobles;;;;
c)1.;Equips inform�tics ;;;;
c)1.1.;;Equips inform�tics en depend�ncies i equipaments de titularitat municipal ;616.508,09;;
c)1.2.;;Aplicacions Inform�tiques;175.956,46;;
;;;;;
c) 2.;Vehicles, instal�lacions i utillatge;;;;
c)2.1.;;Veh�cles ;190.279,59;;
c)2.2.;;Material t�cnic de valor individual inferior a 1.000 �,;12.908,18;;
;;Utillatge;14.619,84;;
c)2.3.;;Elements semaf�rics;69.814,35;;
c)2.4.;;Elements vinculats a l'enllumenat p�blic;1.206.070,06;;
;;;;;
c)3.;Altres b�ns mobles;;;;
c)3.1.;;Mobiliari en depend�ncies i equipaments de titularitat municipal;928.296,81;;
c)3.2.;;Mobiliari a l'espai p�blic;254.601,36;;
c)3.3;;Mobiliari pr�ctica esportiva a l'espai p�blic;22.372,71;;
c)3.4.;;Senyalitzaci� a l'espai p�blic;184.927,47;;
c)3.5.;;Escultures a l'espai p�blic;267.900,00;;
c)3.6.;;"Col�leccions incorporades als espais muse�stics de Can Tintur� i La Rajoleta (Col�leci� de Rajoles Salvador Miquel Col�lecci� de Rajoles, Fons Pujol i Bausis, Fons Taller Llu�s Br�, Col�lecci� Salvador Albert�, Col�leci� Guivernau, Col�lecci� B�bila Castells, Col�leci� hidr�ulics, Cer�mica Contempar�nia-Bienal, Cer�mica Contempor�nia-Angelina Al�s, Cer�mica Contempor�nia-Altres, Altres col�leccions.  (veure detall ales p�gines web: http://www.museus.esplugues.cat/?page_id=2411
http://www.museus.esplugues.cat/?page_id=2421)";610.470,25;;
c) 3.7.;;Quadres (pintures, dibuixos..altres manifestacions art�stiques);127.065,98;;
;TOTAL;;4.681.791,15;;
;;;;;
;;;;;
;;; 4.681.791,15  ;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat