Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Responsables técnicos municipales

(El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat actualmente no cuenta con ningún directivo ni cargo de confianza en su plantilla de trabajadores y trabajadoras)
Gabinete de Alcaldía Coordinadora Tècnica del Gabinet d'Alcaldía Dolores Cobos Alcaide
Actividades de impulso desde la alcaldía. Soporte en actos protocolarios.
Ámbito Servicios Generales Coordinadora General d'Ambits Carme Carmona Pascual
Coordinar  la organización técnicoadministrativa del Ayuntamiento y promover la excelencia en la gestión. Cumplir los propósitos y objetivos de la Corporación a través del desarrollo de un sistema de gestión y una cultura organizativa adecuados.
Servicios Jurídicos Secretari Pedro Carmona Perez
Prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'àmbit de Serveis Generals.
Ámbito Planificación Estratégica Coordinador de Planificació Estratègica Enric Giner Rodríguez
Coordinar l'elaboració, comunicació i revisió del Programa d'Actuació Municipal i  Plans Estratègic de Ciutat.
Comunicación Directora de Comunicació Eulàlia Santiago
Promoure la imatge de la ciutat i assegurar que la ciutadania disposen d'una informació completa i puntual de les actuacions, activitats i serveis  municipals.
Innovación y Organización Director d'Innovació i Organització Enrique González
Coordinar amb altres serveis implicats la possada en marxa, impuls i desenvolupament de l'Administració
Sistemas de Información Director de Tecnología y Innovación Tecnológica Lluís Albert Just Asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios de TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento) de la organización y el cumplimiento de sus estandards
Sistemas de Información Director de Sistemes d'Informació i Coneixement Abdon Vidal Magan
Assegurar que l'organització disposi en tot moment de la informació i els recursos informàtics necessaris per al desenvolupament dels seus fins.
Arxivo Municipal Coordinadora Tècnic d'Arxiu Marta De Planell Mas
Facilitar l'accés, gestió, conservació i difusió de la documentació.
Empresa y Ocupación Directora d'Empresa i Ocupació
La dinamització de l'activitat econòmica local, és a dir, del mercat de treball i del teixit productiu locals, amb la finalitat d'aconseguir que els nostres territoris comptin amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social.
Comercio Coordinadora Tècnica de Comerç Piedad Vilchez Plaza
Impulsar i desenvolupar les activitats i serveis de promoció del comerç local
Finanzas y Gestión de Recursos Director de Serveis Econòmics / Interventor Javier Vicen Encuentra
l'Elaboració de l'avantprojecte de pressupost i dels programes d'inversió, la gestió i el control de l'execució del pressupost; i l'ordenació, la coordinació, el seguiment i l'execució de la gestió econòmica-administrativa.
Servicio de Tesorería Directora de Tresoreria Verónica Barquero Miró Manejar i custodiar els fons, valors i efectes de la corporació de conformitat amb el que estableix les disposicions legals vigents.
Servicio de Contabilidad Directora de Comptabilitat Ma. Antonia Martin Bunich
Supervisar la comptabilitat municipal i preparar la documentació, les modificacions, la liquidació i el Compte General del Pressupost,  d'acord amb les normes d'aplicació.
Servicio de Hacienda Directora del Servei d'Hisenda i Promoció Econòmica
Assegurar que les liquidacions dels diferents tributs es facin d'acord amb la llei i normatives vigents.
Servicio de Gestión de las Personas Directora de Gestió de les Persones Carmen Carmona
Que l'organització disposi en tot moment de les persones, capacitats i motivació necessàries per al compliment dels seus objectius.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Servicios Generales Directora de la UJA de Servicios Generales Carolina Pujol Blaya Prestar asesoramiento jurídico y administrativo para asegurar el cumplimiento de la normativa legal en todas las actuaciones del Ámbito
Población Coordinadora Administrativa de Població Sonia Rubiño Sánchez
Atender los trámites del Censo Electoral y Padrón Municipal de Habitantes de acuerdo con la normativa establecida y con base de datos permanentmente actualizadas.
Compras y Servicios Subalternos Coordinador dels Serveis Subalterns i Compres
Rafael Herrera Delgado
Assegurar la custòdia i vigilància de l'òptim funcionament dels equips, instal·lacions i materials de les dependències municipals, així com dels serveis i activitats que es desenvolupen en les mateixes.
Efectuar les millors compres per a aprovisionar als departaments de material fungible centralitzat amb rapidesa i eficàcia..

Seguridad y Convivencia

 

Director de la Policia Local Juan Antonio Gonzalez Leyva
Aconseguir  i mantenir un nivell òptim de convivència i seguretat ciutadana i vial en el municipi amb col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.
Servicios Administrativos y Inspección Director dels Serveis Administratius Ramon Cairo Munne
Tramits administratius.
Ámbito de Territorio y Sostenibilidad Coordinador  de L'Ambit de Territori i Sostenibilitat Josep Maria Ferré Bargalló
Desenvolupar les polítiques, estratègies i plans per a aconseguir un desenvolupament urbà equilibrat i sostenible, així com aconseguir i mantenir uns estàndards òptims en els serveis de l'espai públic.
Unitdad Jurídica Administrativa (UJA) de Territorio y Sostenibilidad Directora de la UJA de Territori i Sostenibilitat Begoña Banach Gil
Prestar assessorament jurídic i administratiu per a assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Servicio de Urbanismo Director d'Urbanisme Jaume Escoda Valls
El desenvolupament del Planejament d'iniciativa publica i privada, complint la normativa vigent.
Servicio de Obras Públicas Director del Servei d'Obres Públiques Joan Mamano Roig
Realitzar projectes i obres tant d'edificació com d'urbanització i coordinar i assegurar durant tot el procés constructiu els requeriments funcionals i de manteniment de les obres i instal·lacions municipals.
Servicio de Mantenimiento y Espacio Público Director de Manteniment i Espai Públic José Mª González Lera
Mantenir els equips i edificis municipals en un nivell òptim d'ús i seguretat assegurant el compliment dels estàndards de servei.
Unidades Operativas Coordinador Tècnic de les Unitats Operatives
Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Ámbito de Acción Social y Ciudadanía Coordinador de l'Àmbit d'Acció Social i Ciutadania Marc Mellado Bayo
Coordinar les estratègies i accions de comunicació, d'imatge, d'actes públics, serveis i acció social.
Unitadad Jurídica Administrativa (UJA)  del Ámbito de Accion Social y Ciudadanía Director de la UJA de l'Àmbit de Serveis a les Persones Carlos Penela Sanchez
Prestar assessorament jurídic i administratiu per a assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àrea de Serveis a les Persones
Igualdad Directora d' Igualtat Assumpta Pastor Torres
Planifica, programa i elabora projectes i desenvolupa accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes i dones
Acción Social Directora d'Acció Social Agnes Mateo Murcia
Coordinar els serveis, activitats i programes de l'àmbit dels serveis socials, salut i col·lectius en risc  de vulnerabilitat social, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició. Prestar suport i assessorament tècnic als equips d'atenció primària.
Cultura Directora de Cultura Núria Vidal Gispert
Programar i coordinar tots els serveis i activitats culturals del municipi per a promoure la cultura com a instrument de participació ciutadana i cohesió social.
Educación y Ciudadanía Directora d'Educació i Ciutadania Lucia Parra Romero
Programar i coordinar tots els serveis i activitats de joventut, nova ciutadania i participació ciutadana del municipi i  totes les activitats educatives del municipi i donar suport als centres escolars.
Deportes y Equipamientos Director d'Equipaments i Esports Juan De Dios Ramirez Cordoba
Promoure l'esport i l'activitat física entre la ciutadania  i gestionar els usos i manteniment dels equipaments municipals per a  la òptima prestació dels serveis
Patrimonio Cultural Directora del Servei de Patrimoni Cultural Roser Vilardell Tarruella
Planificar, coordinar i controlar les accions dirigides a recuperar, conservar, estudiar i difondre el conjunt de béns que  constitueixen el patrimoni cultural d'Esplugues en els seus àmbits documental i museístic.
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat