Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Responsables técnicos municipales

(El ayuntamiento de Esplugues de Llobregat actualmente no cuenta con ningún directivo ni cargo de confianza en su plantilla de trabajadores y trabajadoras)
Gabinet d'Alcaldia Coordinadora Tècnica del Gabinet d'Alcaldía Dolores Cobos Alcaide Activitats d’impuls des de l’alcaldia. Suport en actes protocol·laris.
Àmbit Serveis Generals Coordinadora General d'Ambits Carme Carmona Pascual Coordinar  l'organització tècnic-administrativa de l'Ajuntament i promoure l'excel·lència en la gestió. Complir els propòsits i objectius de la Corporació a travès del desenvolupament d'un sistema de gestió i una cultura organitzativa adequats.
Serveis Jurídics Secretari Pedro Carmona Perez Prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'àmbit de Serveis Generals.
Àmbit Planificació Estratègica Coordinador de Planificació Estratègica Enric Giner Rodríguez Coordinar l'elaboració, comunicació i revisió del Programa d'Actuació Municipal i  Plans Estratègic de Ciutat.
Comunicació Directora de Comunicació Eulàlia Santiago Promoure la imatge de la ciutat i assegurar que la ciutadania disposen d'una informació completa i puntual de les actuacions, activitats i serveis  municipals.
Innovació i Organització Director d'Innovació i Organització Enrique González Coordinar amb altres serveis implicats la possada en marxa, impuls i desenvolupament de l'Administració
Sistemes d'Informació Director de Sistemes d'Informació i Coneixement Abdon Vidal Magan Assegurar que l'organització disposi en tot moment de la informació i els recursos informàtics necessaris per al desenvolupament dels seus fins.
Arxiu Municipal Coordinadora Tècnic d'Arxiu Marta De Planell Mas Facilitar l'accés, gestió, conservació i difusió de la documentació.
Empresa i Ocupació Directora d'Empresa i Ocupació Maria De La Fuente Rodriguez La dinamització de l'activitat econòmica local, és a dir, del mercat de treball i del teixit productiu locals, amb la finalitat d'aconseguir que els nostres territoris comptin amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social.
Comerç Coordinadora Tècnica de Comerç Piedad Vilchez Plaza Impulsar i desenvolupar les activitats i serveis de promoció del comerç local
Finances i Gestió de Recursos Director de Serveis Econòmics / Interventor Javier Vicen Encuentra l'Elaboració de l'avantprojecte de pressupost i dels programes d'inversió, la gestió i el control de l'execució del pressupost; i l'ordenació, la coordinació, el seguiment i l'execució de la gestió econòmica-administrativa.
Servei de Tresoreria Directora de Tresoreria Asuncion Albanell Trullas Manejar i custodiar els fons, valors i efectes de la corporació de conformitat amb el que estableix les disposicions legals vigents.
Servei de Comptabilitat Directora de Comptabilitat Ma. Antonia Martin Bunich Supervisar la comptabilitat municipal i preparar la documentació, les modificacions, la liquidació i el Compte General del Pressupost,  d'acord amb les normes d'aplicació.
Servei d'Hisenda Directora del Servei d'Hisenda i Promoció Econòmica Asuncion Albanell Trullas Assegurar que les liquidacions dels diferents tributs es facin d'acord amb la llei i normatives vigents.
Servei de Gestió de les Persones Directora de Gestió de les Persones Carmen Carmona Que l'organització disposi en tot moment de les persones, capacitats i motivació necessàries per al compliment dels seus objectius.
Prevenció de Riscos i Salut Laboral Director del Servei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral José Joaquin Poley Garcia Mantenir i millorar l’ambient òptim en la relació persona-treball,  garantint un nivell òptim de benestar i salut integral de l’individuo, dins el context social en el qual es desenvolupa.
Població Coordinadora Administrativa de Població Sonia Rubiño Sánchez Atendre els tràmits del Cens Electoral i Padró Municipal d'Habitants d'acord a la normativa establerta i amb base de dades permanentment actualitzades.
Compres i Serveis Subalterns Coordinador dels Serveis Subalterns i Compres
Rafael Herrera Delgado Assegurar la custòdia i vigilància de l'òptim funcionament dels equips, instal·lacions i materials de les dependències municipals, així com dels serveis i activitats que es desenvolupen en les mateixes.
Efectuar les millors compres per a aprovisionar als departaments de material fungible centralitzat amb rapidesa i eficàcia.
Seguretat i Convivència Director de la Policia Local Juan Antonio Gonzalez Leyva Aconseguir  i mantenir un nivell òptim de convivència i seguretat ciutadana i vial en el municipi amb col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.
Atenció a la Ciutadania i Serveis Administratius Director d'Atenció a la Ciutadania i Serveis Administratius Ferran Alberdi Vera Facilitar i resoldre de manera àgil i efectiva les necessitats informatives de la ciutadania amb l'Ajuntament.
Serveis Administratius i Inspecció Director dels Serveis Administratius Ramon Cairo Munne Tramits administratius.
Àmbit de Territori i Sostenibilitat Coordinador  de L'Ambit de Territori i Sostenibilitat Josep Maria Ferré Bargalló Desenvolupar les polítiques, estratègies i plans per a aconseguir un desenvolupament urbà equilibrat i sostenible, així com aconseguir i mantenir uns estàndards òptims en els serveis de l'espai públic.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Territori i Sostenibilitat Directora de la UJA de Territori i Sostenibilitat Begoña Banach Gil
Prestar assessorament jurídic i administratiu per a assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Servei d'Urbanisme Director d'Urbanisme Jaume Escoda Valls El desenvolupament del Planejament d'iniciativa publica i privada, complint la normativa vigent.
Servei d'Obres Públiques Director del Servei d'Obres Públiques Joan Mamano Roig Realitzar projectes i obres tant d'edificació com d'urbanització i coordinar i assegurar durant tot el procés constructiu els requeriments funcionals i de manteniment de les obres i instal·lacions municipals.
Servei de Manteniment i Espai Públic Director de Manteniment i Espai Públic José Mª González Lera Mantenir els equips i edificis municipals en un nivell òptim d'ús i seguretat assegurant el compliment dels estàndards de servei.
Unitats Operatives Coordinador Tècnic de les Unitats Operatives Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Àmbit d'Acció Social i Ciutadania Coordinador/a de l'Àmbit d'Acció Social i Ciutadania Coordinar les estratègies i accions de comunicació, d'imatge, d'actes públics, serveis i acció social.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA)  de l’Àmbit d'Accio Social i Ciutadanía Director de la UJA de l'Àmbit de Serveis a les Persones Carlos Penela Sanchez Prestar assessorament jurídic i administratiu per a assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àrea de Serveis a les Persones
Igualtat Directora d' Igualtat Assumpta Pastor Torres Planifica, programa i elabora projectes i desenvolupa accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes i dones
Acció Social Directora d'Acció Social Agnes Mateo Murcia Coordinar els serveis, activitats i programes de l'àmbit dels serveis socials, salut i col·lectius en risc  de vulnerabilitat social, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició. Prestar suport i assessorament tècnic als equips d'atenció primària.
Cultura Director de Cultura Núria Vidal Gispert Programar i coordinar tots els serveis i activitats culturals del municipi per a promoure la cultura com a instrument de participació ciutadana i cohesió social.
Educació i Ciutadania Directora d'Educació i Ciutadania Lucia Parra Romero Programar i coordinar tots els serveis i activitats de joventut, nova ciutadania i participació ciutadana del municipi i  totes les activitats educatives del municipi i donar suport als centres escolars.
Esports i Equipaments Director d'Equipaments i Esports Juan De Dios Ramirez Cordoba Promoure l'esport i l'activitat física entre la ciutadania  i gestionar els usos i manteniment dels equipaments municipals per a  la òptima prestació dels serveis
Patrimoni Cultural Directora del Servei de Patrimoni Cultural Roser Vilardell Tarruella Planificar, coordinar i controlar les accions dirigides a recuperar, conservar, estudiar i difondre el conjunt de béns que  constitueixen el patrimoni cultural d'Esplugues en els seus àmbits documental i museístic.
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat